Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się co następuje:

§ 1. Ulicy położonej na terenie wsi Nowodworce, oznaczonej jako działka nr 1621/7, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadaje się nazwę Wileńska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe