Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/84/15 Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 800,00 zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 928,00 zł ,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.002,00 zł ,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 644,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 858,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.002,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia wg. załącznika nr 2 do uchwały.

5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masęcałkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościąrolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ - 644,00 zł ,

6) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia wg załącznika nr 3 do uchwały.

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.500,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.574,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/257/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 7 listopada 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe