Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/15 Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Radziłów zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na podany przez Urząd Gminy Radziłów numer konta, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub bezpośrednio gotówką w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Właściciel nieruchomości może uiszczać opłatę inkasentowi Zakładu Komunalnego w Radziłowie, upoważnionemu do pobierania należności za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

§ 4. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszcza się jedną opłatę.

§ 5. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXXIII/214/13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe