Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Zawady

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zawady:

1) wprowadza opłatę targowa;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Zawady wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Zawady w wysokości 10 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) samochodu osobowego, staraganu, stołu - 10 zl;

2) innych samochodów, przyczep, naczep - 10 zł;

3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 5 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawke wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się:

- p. Piotrowi Grabowskiemu,

- p. Ryszardowi Konopka.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot, ale należne tylko od kwot pobranych w dni wolne od pracy.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwaly, traci moc Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Zawady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty targowej, zmienionej uchwałami Rady Gminy Zawady: Nr V/36/03 z dnia 28 kwietnia 2013 r., Nr XXIV/149/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr V/24/11 z dnia 19 stycznia 2011 r., Nr XXII/212/13 z dnia 9 września 2013 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe