Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/70/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Nr 849 ze zm.: z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 811,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.353,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.624,00 zł.

2. od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900,00

1000,00

13

14

1000,00

1100,00

14

15

1100,00

1200,00

15

1200,00

1500,00

Trzy osie

12

17

1000,00

1100,00

17

19

1100,00

1200,00

19

21

1200,00

1300,00

21

23

1300,00

1400,00

23

25

1400,00

1600,00

25

1600,00

1700,00

Cztery osie i więcej

12

25

1000,00

1200,00

25

27

1200,00

1300,00

27

29

1300,00

1700,00

29

31

1700,00

2400,00

31

2200,00

2400,00

3. od ciągnika siodłowego i balastowego którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.895,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.895,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.895,00 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1100,00

1200,00

18

25

1200,00

1300,00

25

31

1300,00

1400,00

31

1400,00

1900,00

Trzy osie i więcej

12

40

1600,00

1700,00

40

1700,00

2500,00

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego ):

a) od 7 ton do poniżej 12 ton - 1.624,00 zł

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

600,00

700,00

18

25

700,00

800,00

25

800,00

900,00

Dwie osie

12

28

600,00

700,00

28

33

700,00

900,00

33

38

900,00

1300,00

38

1200,00

1700,00

Trzy osie i więcej

12

38

700,00

1000,00

38

1000,00

1300,00

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc - 1.910,00 zł.

b) równiej lub wyżej niż 22 miejsc - 2.415,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/157/13 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( Dz. U. Woj. Podlaskiego z 13 grudnia 2013 r., poz. 4501).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego., nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe