Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/71/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Białowieża:

1. wprowadza opłatę miejscową;

2. określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

4. zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

5. wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej opłaty oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w uchwale Nr XXII/115//08 Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 320, poz. 3413).

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na obszarze Gminy Białowieża w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 5. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zaikasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 6. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją w Banku Spółdzielczym w Białowieży lub na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 7. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Białowieża z dnia 10 grudnia 2013 r. Nr XXVII/158/2013 w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. poz. 4502).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wczesniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe