Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 oraz poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Białowieża:

1. wprowadza opłatę targową;

2. określa wysokość stawek opłaty targowej;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie gminy Białowieża wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynoszą przy sprzedaży:

1. z własnego straganu przenośnego sprzedawcy - 22,00 zł

2. z wózka ręcznego, kosza, wiadra, skrzynki, wyłożonych na placu lub sprzedawanych z ręki - 22,00 zł

3. obwoźnej - 15,00 zł

§ 4. Wysokość stawki opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 758,47 zł

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom w poszczególnych sołectwach oraz pracownikowi Urzędu Gminy Białowieża.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Białowieża z dnia 10 grudniaa 2013 r. Nr XXVII/159/2013 w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 13 grudnia 2013 r. poz. 4503).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe