Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się nastepujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Korycin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalaności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47zł od 1m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalaności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalaności gospodarczej - 22,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działąlaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/201/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3641).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe