Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849, z 2015 r. poz. 528,poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Siemiatycze:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 852 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 840 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 984 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.092 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatakch i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 600 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy;

a) mniej niż 22 miejsca - 1.092 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.368 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/216/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r., poz. 4338.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mnie niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900

984

13

14

984

1104

14

15

1044

1224

15

1104

1392

Trzy osie

12

17

1080

1128

17

19

1140

1212

19

21

1212

1296

21

23

1296

1356

23

25

1392

1812

25

1500

1860

Cztery osie i więcej

12

25

1296

1356

25

27

1356

1428

27

29

1428

2040

29

31

2040

2544

31

2040

2544


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1032

1224

18

25

1296

1596

25

31

1536

1752

31

1644

1944

Trzy osie i więcej

12

40

1500

1956

40

1956

2616


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep okreslonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

600

720

18

25

648

780

25

732

852

Dwie osie

12

28

792

912

28

33

852

972

33

38

936

1428

38

1284

1896

Trzy osie i więcej

12

38

996

1224

38

1020

1416

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe