Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz.1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych, za wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Użyte w uchwale określenie gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/132/05 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006r. Nr 3, poz. 24).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe