reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.59.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6m i art.6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeleniewo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jeleniewo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały może być przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej, dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl lub poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Gminy Jeleniewo na adres: mailto:ug_jeleniewo@pro.onet.pl.

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako format odt, docx. lub doc.

2) deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póź. zm.) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565
z póź.zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI.124.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 817).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki


Załącznik do Uchwały Nr XI.59.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama