reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy Wizna

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wizna przez inne niż Gmina Wizna osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 poz.1515 z póżź.zm) oraz art.80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżź.zm.) art.1 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.7 z późń. Zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wizna przez inne niż Gmina Wizna osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć odział przedszkolny w szkołach podstawowych,

3) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały,

4) uczniu - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, lub innych form wychowania przedszkolnego.,

§ 3. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Wizna osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wizna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wizna z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-
-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wizna dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wizna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wizna z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wizna dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Wizna wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wizna w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wizna z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Wizna w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wizna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wizna z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Wizna na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wizna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wizna z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Wizna dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą Gminę, z uwagi na fakt nie prowadzenia przez Gminę Wizna przedszkola, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wizna z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6, z budżetu Gminy Wizna, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna .

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wizna dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminy Wizna, pomniejszonych o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego .

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Wizna w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna.

10. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Wizna dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 3 ust. 1-6 i 8 będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Dotacje obliczane na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Wizna na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy dotacji za styczeń tego samego roku budżetowego.

4. Gmina Wizna informuje osoby prowadzące przedszkola, inne formy wychowania lub szkoły o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie, Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący dotowane jednostki, o których mowa w § 3 ust. 1-6 i 8,9 i 10 uchwały, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Wizna informację o faktycznej liczbie uczniów szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczy informacja składa się wraz z informacją i liczbie uczniów w miesiącu następnym. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Podstawą przekazania dotacji za miesiąc lipiec i sierpień dla podmiotu prowadzącego dotowane jednostki jest informacja o liczbie uczniów podana na miesiąc czerwiec danego roku.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej wymienionej w §1.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia, po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów o której mowa w ust 1.

5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły wskazany we wniosku o udzielenie dotacji .

§ 7. 1. Osoba prowadząca szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego o których mowa w § 3 ust. 1-6, 8, 9 i 10 uchwały, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Wizna pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 10 stycznia roku następnego.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, składają w terminie do 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji pisemne rozliczenie do Urzędu Gminy Wizna z wykorzystanej otrzymanej dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku na który dotacja była przyznana , wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. Z 2014r. poz. 1146 z późn. zm).

5. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wizna w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

7. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 80 ust. 3e- 3g i art. 90 ust. 3e i 3 g ustawy .

2. Kontrola obejmuje:

1) poprawność pobrania dotacji czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia informacji,

2) prawidłowość wykorzystania. dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji księgowej w tym dowodów księgowych,

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby wskazane imiennie przez Wójta. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Wizna.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska upoważnionych osób,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot i organ prowadzący telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona nie częściej niż dwa razy w ciągu roku lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący ma prawo do:

1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków, których zgodność potwierdza osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę,

2) żądania od osoby reprezentującej kontrolowaną placówkę udzielania informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli,

3) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej placówki, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

§ 10. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający nazwę dotowanej jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Wizna

2. Dokumenty księgowe okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolującego.

§ 11. 1 Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolerów;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontroler czyni zapis w protokole. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę.

6. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Wójtowi Gminy Wizna w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 12. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przekazanej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Wizna w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w §11 ust. 6 uchwały wydaje decyzję o zwrocie przekazanej dotacji w całości lub w części.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Wizna.

§ 14. Traci moc uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Wizna z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych inne niż Gmina Wizna osoby prawne i osoby fizyczne

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/15
Rady Gminy Wizna
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/15
Rady Gminy Wizna
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/58/15
Rady Gminy Wizna
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama