reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/70/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych#) (teks t jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz.1045), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (załącznik Nr 1);

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik Nr 2);

3) Deklaracja na podatek rolny (załącznik Nr 3);

4) Deklaracja na podatek leśny (załącznik Nr 4).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 1786)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/70/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

1. Identyfikator Podatkowy podatnika

2. Identyfikator Podatkowy małżonka

1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.).

Składający:Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

- właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Miejsce składania:Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIE INFORMACJI

3. Burmistrz Miasta Sejny16-500 Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współwłaściciel samoistny

? 5. użytkownik wieczysty

? 6.współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz

? 8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.1 DANE PODATNIKA

7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Data urodzenia

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Telefon / fakultatywnie

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.2 DANE MAŁŻONKA

22. Nazwisko

23. Pierwsze imię, drugie imię

24. Data urodzenia

25. Imię ojca

26. Imię matki

27. Telefon / fakultatywnie

28. Kraj

29. Województwo

30. Powiat

31. Gmina

32. Ulica

33. Numer domu / Numer lokalu

34. Miejscowość

35. Kod pocztowy

36. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. P O D A T E K O D N I E R U C H O M O Ś C I

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

……………m2

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

……………m2

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

……………m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

……………m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)

1. mieszkalnych

……………m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

……………m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

……………m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

……………m2

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

……………m2

D.3 BUDOWLE - ( wartości o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

……………zł

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej

……………m2

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. ………………………………….

II. P O D A T E K R O L N Y

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Orne

Sady

Łąki trwałe

Pastwiska trwałe

I

II

III

x

IIIa

x

x

IIIb

x

x

IV

x

IV a

x

x

IV b

x

x

V

VI

VI z

RAZEM

Grunty rolne zabudowane

I - IV b

………………………….ha

V - VI z

………………………….ha

pozostałe grunty rolne zabudowane

………………………….ha

Grunty pod stawami I - IV b

zarybione łososiem, trocią, głowacią, palią i pstrągiem

………………………….ha

zarybione innymi gatunkami ryb i niezarybione

………………………….ha

Grunty pod stawami V - VI z

zarybione łososiem, trocią, głowacią, palią i pstrągiem

………………………….ha

zarybione innymi gatunkami ryb i niezarybione

………………………….ha

Grunty pod rowy

I - IV b

………………………….ha

V - VI z

………………………….ha

pozostałe grunty pod rowami

………………………….ha

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

………………………….ha

Grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych

………………………….ha

RAZEM

………………………….ha

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie)

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

III. P O D A T E K L E Ś N Y

I. POWIERZCHNIA LASU

- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

………………………….ha

- zwolniona od podatku leśnego w tym:

a) lasy z drzewostanem do 40 lat ( podać rok zalesienia ………………………………………………………………. )

………………………….ha

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu

występuje zwolnienie) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….ha

podlega opodatkowaniu

………………………….ha

w tym lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

………………………….ha

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

37. Czytelny podpis podatnika

38. Czytelny podpis małżonka

39. Data wypełnienia ( dzień - miesiąc - rok)

40. Podpis osoby reprezentującej składającego / cych

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

.............................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

41. Data wpływu

42. Podpisu przyjmującego formularz

1 niepotrzebne skreślić

Pouczenie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269 poz. 2681 z późn. zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a numer NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.tejże ustawy.

W przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) pełnomocnictwo składa się wraz z informacją.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/70/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), Rada Gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Wzory formularzy na 2016 rok, w porównaniu z obowiązującymi w bieżącym roku, uległy niewielkiej modyfikacji związanej ze zmianą przepisów ww. ustaw, m.in. nadano ustawowe brzmienie stawce dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, wprowadzono dodatkową stawkę dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, zmiana ta spowodowała konieczność umieszczenia nowej stawki w treści deklaracji, zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych, zmiany przeliczników niektórych użytków rolnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama