reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/75/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta
Sejny dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon,
a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21, ze zm.), jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.), lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

4) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic
i placów;

5) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów,
w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 - 12,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) szkła, w tym bezbarwnego oraz szkła kolorowego,

9) papieru i tektury,

10) opakowań wielomateriałowych, w tym z tworzyw sztucznych

11) metali

12) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji oraz odpadów zielonych,

2. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do
selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w ust. 1.

3. W pojemnikach, o których mowa w § 6 zabrania się zbierania i gromadzenia śniegu, lodu oraz
gorącego popiołu.

4. Postępowanie ze zwłokami zwierząt regulują przepisy odrębne.

§ 4. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy - miasta Sejny zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez usuwanie
z tego chodnika błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń w następujący sposób:

1) odgarnianie śniegu i błota pośniegowego należy dokonywać w miejsce nie powodujące zakłóceń
w ruchu pieszych, pojazdów oraz nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej;

2) usuwanie śliskości powinno odbyć się na bieżąco.

3) usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się na bieżąco.

4) zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię i do kratek
kanalizacji deszczowej.

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi pod
warunkiem stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych oraz w miejscu do tego
wyznaczonym.

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi pod warunkiem
wykonywania drobnych napraw w miejscach do tego celu wyznaczonych.

3. Wyznaczenie miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2 należy do właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3;

7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120 L, 240L (indywidualne pojemniki) lub 1m3, 1,5 m3
(pojemniki zbiorcze);

8) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L;

9) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,5 m3 do 3 m3;

10) pojemniki, w tym worki o pojemności od 60 do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:

a) papier i makulaturę,

b) tworzywa sztuczne i odpady z opakowań wielomateriałowych,

c) szkło,

d) metal,

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

2. Pojemniki mają zostać rozmieszczone przy nieruchomości, której służą. Pojemniki poddaje się
czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz
na rok.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zagwarantowania dostępu do wyznaczonego punktu
gromadzenia odpadów w celu opróżniania pojemników.

4. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, powinny być rozstawione kosze
uliczne w odległości nie większej niż:

1) 100 m w miejscach intensywnego ruchu pieszego;

2) 200 m w miejscach o średnim natężeniu ruchu pieszego;

3) 400 m w miejscach o niskim natężeniu ruchu pieszego.

§ 7. Z zastrzeżeniem § 10, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - w rozmiarze 60 L,

2) nie mniej niż 3 i niewięcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 L;

3) nie mniej niż 5 osóbi niewięcej niż8 osób - w rozmiarze 240L;

§ 8. Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników, w tym worków
przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 - 12, jeżeli z takich pojemników korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

2) nie mniej niż 5 osóbi niewięcej niż8 osób - w rozmiarze 120L;

3) nie mniej niż 9 osóbi niewięcej niż12 osób - w rozmiarze 240 L;

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust.
3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju
budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność
pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - w rozmiarze 60 L,

2) nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 L;

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 240 L;

4) nie mniej niż10osób i nie więcej niż 16osób - wrozmiarze 240 L i120 L;

5) nie mniej niż17osób i nie więcej niż 24osób - wrozmiarze 2 x 240L.

2. Z zastrzeżeniem § 10, ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust.
3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju
budynkach wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników,
w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju
odpadu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 - 12, jeżeli z takich pojemników korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 120 L;

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L;

4) nie mniej niż13osób i nie więcej niż 22osób - wrozmiarze 240 L i120 L;

5) nie mniej niż23osób i nie więcej niż 46osób - wrozmiarze 2 x 240L.

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w tym dla właścicieli nieruchomości, o których
mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości
w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy,
a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych) odpadów z części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 60 L;

2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 110 L;

3) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 26 osób - w rozmiarze 240 L.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w tym dla właścicieli nieruchomości, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości
w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy,
a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników, w tym worków
przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego rodzaju odpadu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 - 12, z części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 120 L;

3) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L;

§ 11. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) mniej niż 6 osób - w rozmiarze 110 L,

2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L;

3) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 24 osób - w rozmiarze 2 x 240 L,

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną
pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości każdego
rodzaju odpadu komunalnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 6 - 12, jeżeli dany rodzaj odpadu
powstaje na danej nieruchomości oraz jeżeli z tych pojemników korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 120 L;

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz na których prowadzona
jest działalność poniżej określona, obowiązani są uwzględnić przy wyposażeniu nieruchomości
w pojemniki opisane w ust. 1 następujące normy wytwarzania odpadów:

1) gastronomiczna - 10 l (litrów)/na jedno miejsce/na tydzień;

2) handlowa - 5 l /m2 powierzchni/na tydzień;

3) ogrodów działkowych - 10 l/działkę/na tydzień;

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, a także
zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego obok pojemników, w terminach odbioru tego
rodzaju odpadów.

§ 12. 1. Przepisy § 6 - § 11 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości
z pojemnika korzysta większa liczba osób niż zostało określone w tych przepisach.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli
zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach § 6 - § 11 nie
gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.

3. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
innych pojemników, niż zostały określone w powyższych przepisach pod warunkiem zachowania
minimalnej pojemności, określonej w tych przepisach.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 - 12 właściciele
nieruchomości obowiązani są zbierać oraz gromadzić w pojemnikach. Odpady, o których mowa w zdaniu
poprzednim podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są odpady, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 7 zbierać i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów
utworzonych przez gminę; zasady działania punktów selektywnej zbiórki odpadów określa odrębna
uchwała. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uprawnieni są również odpady,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 - 12 zbierać i przekazywać do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w okresie braku odbioru tych odpadów.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza
teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

5. Dopuszcza się kompostowanie przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych; w takim przypadku właściciel nieruchomości przekazuje informację o powyższym gminie
Sejny.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) w przypadku budynków wielolokalowych - 3 razy na tydzień,

2) w przypadku budynków jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) zużytych baterii i akumulatorów - 1 raz na 6 miesięcy,

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku,

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 2 razy w roku,

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - w ilości 200 kg od mieszkańca w ciągu roku.

5) zużytych opon - 2 razy w roku,

6) szkła, w tym bezbarwnego oraz szkła kolorowego:

a) w przypadku budynków wielolokalowych - 2 razy w miesiącu,

b) w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz na miesiąc,

a) papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

b) opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych:

- w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz na miesiąc,

- w przypadku budynków wielolokalowych - 2 razy w miesiącu ( w okresie od 15 czerwca do 15 września 4 razy w miesiącu).

7) metali - 1 raz na dwa miesiące,

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na dwa tygodnie;

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na miesiąc.

9) przeterminowanych leków i chemikaliów - 1 raz na 2 miesiące,

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości nie mniej niż trzy razy w roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli
nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych

§ 17. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych
skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów
odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lubuciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego

użytku

§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie
swojej nieruchomości.

3. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy i kagańcu przez osoby dorosłe.

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

1) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, oraz

2) nie wyprowadzać zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny.

§ 20. 1. Deratyzację na terenie gminy - miasta Sejny należy przeprowadzać dwukrotnie w roku,
w następujących okresach:

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia;

2) od 1 października do 31 października.

2. Obowiązkowi deratyzacji w terminach ustalonych w ust. 1 podlegają wszystkie nieruchomości na
terenie gminy - miasta Sejny.

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni, na wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po zamieszczeniu komunikatu w lokalnych mediach
właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w terminie podanym
w komunikacie.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 22. Traci moc uchwała Rady Miasta Sejny Nr XXII/119/12z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r.
poz.4170).

§ 23. Traci moc uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sejny Nr XXIII/125/12 z dnia 11 grudnia

2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r.poz.4171).

§ 24. Traci moc uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sejny Nr XXXII/174/13z dnia 29 listopada 2013r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r.poz. 4332).

§ 25. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskie.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015r. znowelizowanej ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2015r. pod poz. 87, Rada Miasta Sejny zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama