reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 144/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 68.009.345 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 66.875.680 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.388.353 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 117.116zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.604.243 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 63.603.604 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.388.353 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 217.116 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000.639zł;

5) ustala się Przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

6) nadwyżka budżetu w kwocie 405.102 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

1 450 293

w tym dochody bieżące

0

1 450 293

w tym dochody majątkowe

A

Dochody na zadania własne

0

304 970

w tym dochody bieżące

304 970

w tym dochody majątkowe

Dział 852

Pomoc społeczna

221 577

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 600

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8 600

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

132 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

132 000

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

44 897

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

44 897

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

36 080

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

36 080

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

83 393

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

83 393

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

75 000

§ 2040

Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

8 393

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

1 124 707

w tym dochody bieżące

w tym dochody majątkowe

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

11 329

Rozdział 01095

Pozostała działalność

11 329

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

11 329

Dział 750

Administracja publiczna

69 510

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

69 510

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

69 510

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 415

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

5 415

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

5 415

Dział 852

Pomoc społeczna

1 038 453

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

540

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

540

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

998 318

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

998 318

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

3 300

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

3 300

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

36 295

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

36 295

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

20 616

Dział 750

Administracja publiczna

20 616

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 616

§ 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 616


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

69 805

1 484 018

w tym wydatki bieżące

69 805

1 484 018

w tym wydatki majątkowe

A

Wydatki na zadania własne

69 730

338 620

w tym wydatki bieżące

69 730

338 620

w tym wydatki majątkowe

Dział 750

Administracja publiczna

412

412

Rozdział 75095

Pozostała działalność

412

412

§ 4430

Różne opłaty i składki

412

§ 4480

Podatek od nieruchomości

412

Dział 758

Różne rozliczenia

20 150

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

20 150

§ 4810

Rezerwy

20 150

Dział 801

Oświata i wychowanie

788

5 188

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

4 400

§ 4300

Zakup usług pozostałych

4 400

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

788

788

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

490

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

298

490

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

298

Dział 851

Ochrona zdrowia

8 500

8 500

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

1 000

1 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

7 500

7 500

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

7 500

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500

Dział 852

Pomoc społeczna

36 080

221 577

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 600

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 600

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

132 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

132 000

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

44 897

§ 3110

Świadczenia społeczne

44 897

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

36 080

36 080

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 080

36 080

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 800

102 943

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

3 800

102 943

§ 3240

Stypendia dla uczniów

90 750

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

3 800

12 193

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

75

1 124 782

w tym wydatki bieżące

75

1 124 782

w tym wydatki majątkowe

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

11 329

Rozdział 01095

Pozostała działalność

11 329

§ 4300

Zakup usług pozostałych

222

§ 4430

Różne opłaty i składki

11 107

Dział 750

Administracja publiczna

69 510

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

69 510

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 099

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 988

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 423

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 415

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

5 415

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

779

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

111

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 525

Dział 801

Oświata i wychowanie

75

75

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

75

75

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

25

25

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

50

50

Dział 852

Pomoc społeczna

1 038 453

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

540

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

540

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

998 318

§ 3110

Świadczenia społeczne

971 318

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5 000

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

3 300

§ 3110

Świadczenia społeczne

3 235

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

36 295

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

36 295

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

20 616

Dział 750

Administracja publiczna

20 616

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 616

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20 616


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy

L.p.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2015r.

1

2

3

4

Przychody ogółem

1 894 898

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

1 894 898

Rozchody ogółem

2 300 000

1

Spłaty kredytów

§ 992

2 233 900

2

Spłaty pożyczek

§ 992

66 100

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama