reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/72/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" i ustalenia Regulaminu nadawania tytułu

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. ust. 1. Ustanawia się tytuł "Zasłużony dla Miasta Sejny".

2. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XII/44/15 z dnia 21.08.2015r. w sprawie w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sejny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/72/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.

REGULAMIN
Nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny".

§ 1. Regulamin nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny", zwany dalej "Regulaminem" ustala zasady nadawania i pozbawiania tego tytułu.

§ 2. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Sejny" jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest mieszkańcom Sejn oraz instytucjom za wieloletnie, wybitne zasługi w rozwoju kluczowych dziedzin życia społecznego miasta:

1) oświaty i nauki;

2) kultury i sportu;

3) ochrony zdrowia i życia;

4) inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) promowania samorządności;

6) i inne.

§ 3. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Sejny" nadaje Rada Miasta Sejny w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły podpisany przez Przewodniczącego Kapituły.

2. Uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia tytułu Rada Miasta Sejny podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Kapitułę w danej kadencji Rady Miasta Sejny tworzą:

1) Przewodniczący Rady Miasta;

2) Burmistrz Miasta Sejny;

3) Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miasta Sejny;

4) Przewodniczący Klubów Radnych Rady Miasta Sejny.

4. Funkcję Przewodniczącego Kapituły sprawuje Przewodniczący Rady Miasta Sejny danej kadencji.

5. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności.

6. Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania ścisłej tajemnicy z przebiegu obrad.

7. Decyzje Kapituły nie podlegają zaskarżeniu.

§ 4. 1. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący.

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem wniosków w sprawie nadania i pozbawiania tytułu, a w szczególności:

1) sprawdza czy wniosek odpowiada wymogom formalnym;

2) rozpatruje wnioski o nadanie tytułu;

3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułu osób, które dopuściły się czynu powodującego, że stał się niegodny tytułu, a w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wniosek o nadanie lub pozbawienie tytułu Kapituła przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia pracownik na stanowisku ds. Obsługi Rady Miasta Sejny.

5. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem i pozbawionych tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" prowadzi pracownik na stanowisku ds. Obsługi Rady Miasta Sejny w formie Księgi "Zasłużony dla Miasta Sejny". Wzór karty Księgi stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 5. 1. Wniosek w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" mogą składać:

1) Przewodniczący Rady Miasta Sejny;

2) Burmistrz Miasta Sejny;

3) Grupa co najmniej pięciu radnych Rady Miasta Sejny;

4) Klub Radnych Rady Miasta Sejny;

5) Organizacje społeczne, polityczne, stowarzyszenia i inne instytucje działające na obszarze Miasta Sejny;

6) Mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 50. W tym przypadku formularz zgłoszeniowy podpisuje w ich imieniu pierwsza osoba umieszczona na liście osób popierających.

2. Wniosek w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Miasta Sejny składa się na piśmie.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia złożenia do Przewodniczącego Kapituły (Przewodniczącego Rady Miasta).

§ 6. 1. Wniosek w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Miasta Sejny powinien zawierać:

1) dane dotyczące kandydata:

a) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo,

b) w przypadku instytucji: nazwę instytucji , siedzibę i adres, wypis z odpowiedniego rejestru,

2) uzasadnienie wniosku wraz z podpisem (podpisami) wnioskodawcy (wnioskodawców).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 można dodatkowo dołączyć pisma organizacji społecznych, politycznych, instytucji, stowarzyszeń i innych popierających wniosek.

§ 7. 1. Wniosek o pozbawienie tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" powinien zawierać:

1) dane dotyczące osoby lub instytucji:

a) imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej,

b) nazwę instytucji, jej siedzibę i adres - w przypadku instytucji,

c) wskazanie numeru uchwały nadającej tytuł "Zasłużony dla Miasta Sejny".

1) uzasadnienie wniosku wraz z podpisem (podpisami) wnioskodawcy;

2) inne dokumenty, pisma stanowiące dowody na poparcie wniosku o pozbawienie tytułu.

§ 8. Wzór wniosku o nadanie albo pozbawienie tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 9. 1. W szczególnych przypadkach, tytuł "Zasłużony dla Miasta Sejny" może być nadany osobom fizycznym pośmiertnie.

2. W przypadku nadania pośmiertnego, akt nadania tytułu i odznaka "Zasłużony dla Miasta Sejny" zostają przekazane na ręce najbliższej rodziny Nobilata.

§ 10. 1. Osobie i instytucji wyróżnionej tytułem "Zasłużony dla Miasta Sejny" przysługują przywileje:

1) używania tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny";

2) uczestniczenia na prawach Gościa Honorowego we wszystkich sesjach Rady Miasta Sejny oraz uroczystościach o charakterze gminnym;

3) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

§ 11. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Sejny" może być nadany osobie lub instytucji tylko jeden raz.

2. Akt nadania Tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" i legitymację wręcza wyróżnionym Przewodniczący Rady Miasta Sejny (Przewodniczący Kapituły) i Burmistrz Miasta Sejny na uroczystej sesji Rady Miasta Sejny albo w dniu obchodów Święta Miasta.

3. Legitymację "Zasłużony dla Miasta Sejny" wystawia się i wręcza tylko osobom fizycznym.

§ 12. Uchwały o nadaniu lub pozbawieniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" podaje się do publicznej wiadomości.

§ 13. Wzór aktu nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.

§ 14. Wzór legitymacji tytułu "Zasłużony dla Miasta Sejny" określa załącznik Nr 4 do Regulaminu.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Ewidencja osób wyróżnionych

Rada Miasta Sejny

Uchwałą Nr.............................

z dnia......................................

na wniosek złożony przez

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadała tytuł

ZASŁUŻONY DLA MIASTA SEJNY

Panu/i (instytucji, stowarzyszeniu, organizacji) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wręczenia Aktu Nadania i odznaki dokonali:

Pan ……………………………………. - Przewodniczący Rady Miasta Sejny

Pan ……………………………………. - Burmistrz Miasta Sejny

w dniu .................................................................................

podczas

...........................................................................................................................

(okoliczności wręczenia)

Uzasadnienie wyróżnienia:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Sejny dokonał Inspektor ds. Obsługi Rady Miasta Sejny.

..................................... ...................................... ........................................

(imię i nazwisko) (pieczęć okrągła Rady (podpis)

Miasta Sejny)


Załącznik Nr 2 do Regulsminu

Wzór wniosku

WNIOSEK

o nadanie (pozbawienie) tytułu

" Zasłużony dla Miasta Sejny"

I. Wnioskodawca …....……………………………………………………………

II. Dane kandydata do tytułu (pozbawienia tytułu):

1) Imię i Nazwisko /nazwa podmiotu/……………………………………………

2) Data i miejsce urodzenia /data założenia/……………………………………..

3) Miejsce zamieszkania /siedziba/………………………………………………

4) Obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko lub funkcja/ wykonywane zadania/

…………………………………………………………………………………….

5) Numer uchwały nadania tytułu (w przypadku wniosku o pozbawienie tytułu) …………………………………………………………………………………….

III. Uzasadnienie dla przyznania (pozbawienia) tytułu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VI. Podpis wnioskodawcy

................................................................................................


Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Wzór aktu nadania tytułu

Zasłużony dla Miasta Sejny

infoRgrafika

AKT NADANIA
ZASŁUŻONY DLA MIASTA SEJNY

Rada Miasta Sejny
Uchwałą Nr ………
z dnia ………
nadała

Panu/Pani ………………………………………………………

TYTUŁ

Zasłużony dla Miasta Sejny

JAKO WYRAZ NAJWYŻSZEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA

(odcisk pieczęci urzędowej
Rady Miasta Sejny)

Burmistrz Miasta Sejny Przewodniczący Rady Miasta Sejny …………………………………… .................................................

Sejny, dnia ……………………………


Załącznik Nr 4 do Regulaminu

Wzór legitymacji Zasłużony dla Miasta Sejny

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama