reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/73/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Sejny

Na podstawie art. 6 r ust. 3 do 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z zm.) oraz art.40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Sejny uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują
mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie od-padami komunalnymi.

§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują
mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy odbiera się każdą zebraną przez takiego właściciela nieruchomości ilość
odpadów komunalnych oraz następujące ich rodzaje, według poniżej określonych warunków:

1) odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie:

a) w przypadku budynków wielolokalowych - 3 razy na tydzień,

b) w przypadku budynków jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu.

2) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

a) szkło, w tym bezbarwne oraz szkło kolorowe:

- w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz na dwa miesiące,

- w przypadku budynków wielolokalowych - 2 razy w miesiącu.

a) papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

b) opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych:

- w przypadku budynków jednorodzinnych - 1 raz na miesiąc,

- w przypadku budynków wielolokalowych - 2 razy w miesiącu,

- ( w okresie od 15 czerwca do 15 września 4 razy w miesiącu).

c) metale - 1 raz na dwa miesiące;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na dwa tygodnie;

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na miesiąc.

1) pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w tym zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte
opony, oraz przeterminowane leki i chemikalia będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki
odpadów, o których mowa § 3.

2) odpady, o których mowa w pkt 2 przyjmowane są także w punktach selektywnej zbiórki odpadów,
o których mowa § 3.

§ 3. W celu przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4, selektywnie zbieranych
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzy się następujące punkty
selektywnej zbiórki odpadów:

1) ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych,
w tym z tworzyw sztucznych, oraz metali;

2) punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, mieszczące się w punktach sprzedaży
baterii i akumulatorów - świadczące usługi przyjmowania odpadów w godzinach pracy danej
placówki,

3) punkty selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieszczące się
w punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego - świadczące usługi przyjmowania
odpadów w godzinach pracy danej placówki

4) centralny punkt selektywnej zbiórki, przyjmujący wszystkie rodzaje selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych oraz każdą ich ilość, mieszczący się:

5) odpadów określonych w § 3 ust.1 pkt.6 regulaminu, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy do PSZOK w ilości 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych od osoby w ciągu roku.

a) przy ul. Juliana Marchlewskiego 32 w Sejnach , czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 od
poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) na Placu Dominikańskim w Sejnach, czynny w godzinach od 8.00 do 18.00. we wtorki i piątki,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy - przyjmuje następujące odpady komunalne:
przeterminowane leki i chemikalia , zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz zużyte opony."

§ 3a. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości przesyła informację o tym w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Sejny mailto:sejny@um.sejny.pl. Informacja taka może być również przekazana ustnie lub telefonicznie poprzez spisanie stosownego protokołu. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych Zarządcy nieruchomości.

§ 4. Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Rady Miasta Sejny Nr XXII/119/12 z dnia 15 listopada 2012r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015r. znowelizowanej ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2015r. pod poz. 87, Rada Miasta Sejny zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama