reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka w zakresie wspierania rozwoju sportu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka w zakresie wspierania rozwoju sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej;

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej;

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego.

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Czarna Białostocka zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 z późn. zm.).

3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu następuje w formie udostępnienia klubom sportowym bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.

4. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.715 z poźn. zm.) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Czarna Białostocka prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) sporcie - należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

3) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji;

5) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;

6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Czarna Białostocka i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm. ).

§ 3. Przyjmuje się, że wspieranie rozwoju sportu w Gminie Czarna Białostocka będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie Gminy Czarna Białostocka;

2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Czarna Białostocka do działalności sportowej;

3) promocji sportu i aktywnego stylu życia.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w szczególności może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, posiłek regeneracyjny zawodników, koszt sędziów, zakup dyplomów, pucharów);

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (koszt wynajmu boiska, sali gimnastycznej, zakup wapna, paliwa, nawozów i obsługi technicznej);

5) finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) kosztów obsługi zadania (obsługa księgowa, koordynator projektu utrzymanie rachunku bankowego), związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące maksymalnie 6% wysokości dofinansowania.

2. Z dotacji , o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;

4) wypłaty stypendiów, wynagrodzeń zawodnikom i działaczom klubu sportowego;

5) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;

6) innych wydatków nie związanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Wnioski wraz z załącznikami o których mowa w § 2 powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały w zakresie realizacji zadań na 2016 rok, a w kolejnych latach do 30 października poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

2. Wniosek, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Czarnej Białostockiej wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni.

2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

§ 7. Pracownicy Urzędu Miejskiego powołani przez Burmistrza Czarnej Białostockiej do komisji oceniającej wnioski o realizację przedsięwzięcia uwzględniają w szczególności:

1) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dotacje;

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4) proponowaną przez klub sportowy jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których będzie realizowane zadanie;

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Czarna Białostocka, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

6) ocenią możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

7) udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;

§ 8. 1. Komisja po dokonaniu oceny ofert przedkłada Burmistrzowi Czarnej Białostockiej propozycję przyznania wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wyłonienia beneficjentów otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Burmistrz Czarnej Białostockiej z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie w terminie 45 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 9. 1. Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

2. Burmistrz Czarnej Białostockiej przedstawia informacje o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 10. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiera umowę na realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w § 9 ust.1, nie wcześniej niż uchwalenie budżetu gminy.Wzór umowy wprowadza załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Burmistrza Czarnej Białostockiej wraz z zaktualizowanym harmonogramem.

3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 11. 1. Burmistrz Czarnej Białostockiej poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Czarna Białostocka;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo- rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Czarna Białostocka.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 12. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz może zostać zobowiązany w umowie do złożenia sprawozdań częściowych.

3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 13. Informację o wykorzystaniu dotacji celowych udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu Burmistrz Czarnej Białostockiej przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu sportu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

UMOWA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama