reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 listopada 2015r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

2) Zespół Szkól nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

3) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

4) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2015 r. - w wysokości 30.898,96 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 96/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2015 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w okresie od początku września br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 20 grudnia 2015 r. - kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2015 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres czterech miesięcy 2015 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przyjmujący, a jeden Przekazujący. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

2) Zespól Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

3) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

4) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik do Porozumienia Nr 37/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 listopada 2015 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych za okres czterech miesięcy, tj. od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Nazwa jednostki

liczba uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

koszt kształcenia ucznia w skali 1 miesiąca w 2015 r.

Koszt kształcenia ucznia w skali 4 miesięcy, tj. IX-XII 2015 r.

minus kwota otrzymanej dotacji z MEN za okres 4 m-c, tj. IX-XII 2015 r.

kwota do zapłaty

ZS3SP11

10

510,75

20 430,00

424,32

20 005,68

ZS7SP7

1

324,06

1296,24

0,00

1 296,24

ZS8SP2

4

424,52

6 792,32

0,00

6 792,32

ZS10SP10

2

350,59

2 804,72

0,00

2 804,72

Ogółem

17

1 609,92

31 323,28

424,32

30 898,96

Razem do zapłaty Gmina Suwałki: 30 898,96 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama