reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 38/2015 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 listopada 2015r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Przedszkole nr 1 w Suwałkach (ul. Buczka 41);

2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach (ul. Waryńskiego 29);

3) Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach (ul. Korczaka 4A).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego realizujących wychowanie przedszkolne w przedszkolach, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2015 r. - w wysokości 25.990,12 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 12/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego dziecka w poszczególnych przedszkolach w 2015 r. i liczbę dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w okresie od początku września br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 20 grudnia 2015 r. - kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2015 r. liczby dzieci objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do przedszkoli, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. przedszkolach dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres czterech miesięcy 2015 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przyjmujący, a jeden Przekazujący. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym przedszkolom:

1) Przedszkole nr 1 w Suwałkach (ul. Buczka 41);

2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach (ul. Waryńskiego 29);

3) Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach (ul. Korczaka 4A).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik do Porozumienia Nr 38/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 listopada 2015 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach za okres czterech miesięcy, tj. od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Nazwa jednostki

liczba uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach

koszt kształcenia ucznia w skali 1 miesiąca w 2015 r.

Koszt kształcenia ucznia w skali 4 miesięcy, tj. IX-XII 2015 r.

minus kwota otrzymanej dotacji z MEN za okres 4 m-c, tj. IX-XII 2015 r.

kwota do zapłaty

Przedszkole nr 1

1

831,79

3 327,16

424,32

2 902,84

Przedszkole nr 2

5

768,30

15 366,00

1 272,96

14 093,04

Przedszkole nr 3

4

641,70

10 267,20

1 272,96

8 994,24

Ogółem

10

2 241,79

28 960,36

2 970,24

25 990,12

Razem do zapłaty Gmina Suwałki: 25 990,12 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama