Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31/140/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 62.489.093,05 zł.,

a) plan dochodów bieżących 53.240.460,33 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 9.248.632,72 zł.,

2) plan wydatków ogółem 65.179.001,05 zł.,

a) plan wydatków bieżących 51.585.464,33 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 13.593.536,72 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.689.908,00 zł. są wolne środki
w kwocie 2.160.277,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 31/140/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

24 300,00

0,00

24 300,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 300,00

0,00

24 300,00

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

748 452,00

22 288,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

748 452,00

22 288,00

726 164,00

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

6 291 893,00

5 931 893,00

360 000,00

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

0,00

po zmianach

6 291 893,00

5 931 893,00

360 000,00

85202

Domy pomocy społecznej

przed zmianą

4 415 235,00

4 055 235,00

360 000,00

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

0,00

po zmianach

4 415 235,00

4 055 235,00

360 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

2 381 598,00

2 381 598,00

0,00

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 361 598,00

2 361 598,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

16 000,00

16 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

0,00

po zmianach

18 000,00

18 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

290 000,00

290 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

8 000,00

8 000,00

0,00

po zmianach

298 000,00

298 000,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

94 285,00

94 285,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10 000,00

10 000,00

0,00

po zmianach

104 285,00

104 285,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

52 674 065,72

39 830 993,00

12 843 072,72

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

0,00

po zmianach

52 674 065,72

39 830 993,00

12 843 072,72

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

11 732 183,33

11 732 183,33

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

11 732 183,33

11 732 183,33

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

65 179 001,05

51 585 464,33

13 593 536,72

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

0,00

po zmianach

65 179 001,05

51 585 464,33

13 593 536,72

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe