Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 72.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 2.10.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje: § .1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. § .2 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 581 793 zł.

a) dochody bieżące - 5 442 723 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 717 878 zł

b) dochody majątkowe - 2 139 070

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 998 141 zł.

a) wydatki bieżące - 5 122 174 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 717 878 zł

b) wydatki majątkowe - 2 875 967

3. Dochody w wysokości 58 911 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 475 259 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 353 875 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł.. § .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


mgr Leon Małaszewski


Załącznik do Zarządzenia Nr 72.2015
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe