Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/100/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788 i 875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu sokólskiego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2016, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. 1. W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy apteki pełnią dyżury w systemie dobowym.

2. Ustala się czas trwania dyżuru:

1) od godz. 20.00 do godz. 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku;

2) od godz. 20.00 w piątek do godz. 8.00 w sobotę;

3) od godz. 16.00 w sobotę do godz. 9.00 w niedzielę;

4) od godz. 14.00 w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy do godz. 7.00 dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy dniem następnym po święcie lub innym dniu wolnym od pracy jest sobota - dyżur trwa do godz. 8.00 w sobotę. W przypadku, gdy dniem następnym jest niedziela, święto lub inny dzień wolny od pracy - dyżur trwa do godz. 9.00 tego dnia.

4. Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w roku 2015 stanowi załącznik nr 2.

§ 3. 1. Właściciel apteki ujętej w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, zawiadamia pisemnie Zarząd Powiatu Sokólskiego o planowanym zakończeniu działalności apteki.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić po podjęciu zamiaru o planowanym zakończeniu działalności apteki, w terminie 14 dni przed planowanym zakończeniem działalności apteki.

3. Do czasu określenia przez Radę Powiatu Sokólskiego grafiku dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne, uwzględniającego fakt zakończenia działalności przez aptekę dotychczas ujętą w grafiku dyżurów, dyżury aptek pełnione są na podstawie grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zakończenia działalności przez aptekę ujętą w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, kolejność i terminy dyżurów pełnionych przez pozostałe apteki ujęte w grafiku ustala się w następujący sposób:

1) dyżury pełnione są zgodnie z kolejnością określoną w grafiku, przy czym pomija się aptekę, która zakończyła działalność;

2) terminy dyżurów ulegają zmianie poprzez ich przesunięcie w następujący sposób:

a) apteka ujęta w grafiku jako następna po aptece, która zakończyła działalność, pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która zakończyła działalność,

b) następna w kolejności apteka pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która pełniła dyżur w terminie wskazanym w lit. a,

c) do ustalania terminów dyżurów pozostałych aptek ujętych w grafiku lit. b ma odpowiednie zastosowanie.

5. O konieczności przesunięcia terminów dyżurów wskutek zakończenia działalności przez aptekę ujętą w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, Zarząd Powiatu Sokólskiego powiadomi pozostałe apteki ujęte w grafiku, wskazując jednocześnie nowe terminy dyżurów poszczególnych aptek określone zgodnie z ust. 4.

6. Zasady określone w ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia działalności przez aptekę ujętą w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4.

7. Zasady określone w ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku rozpoczęcia działalności przez aptekę mającą siedzibę w Sokółce, przy czym apteka ta pełni dyżury zgodnie z kolejnością określoną w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4 jako ostatnia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe