Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/101/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz.1198, poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1607, poz. 1629, poz. 1640) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Sokółce,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji,

4) placówce - należy przez to rozumieć placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 4, 5 i 7 ustawy, wpisane do ewidencji, o której mowa w pkt. 2,

5) uczniach (wychowankach) - należy przez to rozumieć także dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,

6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,

7) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Sokólski,

8) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Sokólskiego,

9) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Sokółce,

10) kontrolującym - należy przez to rozumieć Zarząd. W imieniu Zarządu czynności kontrolnych dokonują upoważnieni na piśmie pracownicy Starostwa.

11) kontrolowanym - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, której udzielono dotacji.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Starostwie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera następujące dane:

1) nazwę i adres organu prowadzącego,

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący oraz jej pełnioną funkcję,

3) nazwę, adres szkoły lub placówki,

4) regon, nip,

5) dane teleadresowe (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, e-mail),

6) nazwisko i imię osoby reprezentującej szkołę lub placówkę oraz jej pełnioną funkcję,

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, właściwego do przekazania dotacji,

8) numer i datę wpisu do ewidencji,

9) numer decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej,

10) typ szkoły lub placówki,

11) zawody, kierunki kształcenia,

12) planowaną miesięczna liczbę uczniów (wychowanków) w okresie styczeń - sierpień,

13) planowaną miesięczna liczbę uczniów (wychowanków) w okresie wrzesień - grudzień.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, organ prowadzący pisemnie powiadamia Starostwo, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

§ 4. 1. Dotacja dla szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat na dany rok budżetowy.

2. Dotacja dla szkoły nie wymienionej w ust. 1, przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, który potwierdził uczestnictwo własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku braku na terenie powiatu sokólskiego szkół publicznych, o których mowa w ust. 2, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. Dotacja dla placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat na dany rok budżetowy.

5. Dotacja dla placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje na każde dziecko w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat na dany rok budżetowy.

§ 5. 1. Do czasu otrzymania przez Powiat metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, dotacja naliczana jest w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.

2. Po otrzymaniu metryczki, o której mowa w ust. 1, dokonywane jest wyrównanie wysokości udzielonej dotacji.

3. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia (wychowanka) miesięcznie na dany rok budżetowy w poszczególnych typach szkół i placówek Powiat przekazuje organowi prowadzącemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania metryczki, o której mowa w ust. 1.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący.

§ 6. 1. Szkoła lub placówka składa w Starostwie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Szkoła, o której mowa w § 4 ust. 2, składa również, w terminie określonym w ust. 1, informację o liczbie uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu i potwierdzili uczestnictwo własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

3. Wysokość dotacji dla szkoły lub placówki przypadająca na dany miesiąc, ustala się na podstawie miesięcznej informacji, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku przekazania w danym miesiącu szkole, o której mowa w § 4 ust. 2, dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu i nie potwierdzili uczestnictwa własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach, dotacja w kolejnym miesiącu podlega odpowiedniemu zmniejszeniu w oparciu o dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2.

5. W przypadku prowadzenia kilku szkół (placówek) przez ten sam organ prowadzący, informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się odrębnie dla każdej szkoły (placówki).

6. W razie wystąpienia pomyłki w informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, szkoła lub placówka przedkłada korektę danych o liczbie uczniów (wychowanków) odrębnym pismem. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów (wychowanków) po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 7. 1. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu Zarządowi w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym udzielono dotacji.

3. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do dnia 25 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym udzielono dotacji.

4. W razie zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę lub placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie 15 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

§ 8. Na dowodach księgowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane z dotacji, umieszcza się na trwałe opis: "Wydatek w kwocie … zł, został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Sokólskiego".

§ 9. 1. Kontrolujący przeprowadza kontrolę pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkołę lub placówkę.

2. W czasie kontroli kontrolowanego reprezentuje osoba wskazana w części II załącznika nr1 do uchwały.

3. Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów (wychowanków) wykazanych w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji,

2) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 7 ust.1, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania, a w przypadku szkół, o których mowa w § 4 ust. 2 dodatkowo z listami uczestnictwa uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, potwierdzonych ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.

3) ustalenie przeznaczenia wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3 d ustawy.

4. O terminie i zakresie kontroli kontrolujący pisemnie powiadamia organ prowadzący oraz kontrolowanego co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

5. Kontrolowany zobowiązany jest do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

6. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego w dniach i godzinach pracy kontrolowanego.

§ 10. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego,

2) nazwę i adres organu prowadzącego,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer i datę upoważnienia do kontroli,

6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli oraz ustalonych nieprawidłowości,

8) wykaz załączników do protokołu,

9) datę i miejsce podpisania protokołu,

10) pouczenie kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolującego, a drugi dla kontrolowanego.

5. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Zarząd dokonuje ich analizy, a następnie:

1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo

2) zarządza przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń,

- o czym pisemnie informuje kontrolowanego.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 915) zmieniona Uchwałą Nr XVIII/120/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3091).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/101/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe