Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/102/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827,1191, 1317, 1650 z 2014 r. poz.7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1607 i 1629) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz § 4 Uchwały nr XXXVII/244/2014 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy w postaci materialnego wsparcia, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, zwanego dalej "programem".

2. Formą przyznawanego uczniom motywacyjnego wsparcia materialnego jest "Stypendium Starosty Sokólskiego", zwane dalej "stypendium".

3. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:

1) stypendium naukowe - przeznaczone dla uczniów posiadających znaczące wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy;

2) stypendium sportowo - artystyczne - przeznaczone dla uczniów posiadających osiągnięcia w dyscyplinach sportowych lub w dziedzinach sztuk artystycznych.

§ 2. 1. Adresatami programu są uczniowie zamieszkujący na terenie powiatu sokólskiego i kształcący się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

2. Uczeń w danej edycji może ubiegać się o stypendium w jednej kategorii, o której mowa w §1 ust.3.

3. O stypendium naukowe może ubiegać się uczeń, który spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) uzyskał w wyniku klasyfikacji za I półrocze lub na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania;

2) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, oraz uzyskał ocenę co najmniej dobrą z zachowania.

4. O stypendium sportowo - artystyczne może ubiegać sie uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał w wyniku klasyfikacji za I półrocze lub na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 3,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz ocenę co najmniej dobrą z zachowania,

2) jest laureatem lub finalistą zawodów, turniejów, olimpiad sportowych lub konkursów artystycznych na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym.

5. Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe lub sportowo - artystyczne może być dodatkowo oceniany za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub w innych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

6. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia ucznia z dwóch ostatnich półroczy, poprzedzających termin złożenia wniosku.

7. W przypadku, gdy uczeń ubiega się o stypendium z tej samej kategorii, o której mowa w §1 ust.3, w dwóch kolejnych edycjach, wówczas dokumentacja osiągnięć przedstawiona w jednym wniosku, nie może być przedłożona w następnym wniosku.

8. W przypadku ucznia legitymującego się pozaszkolnymi sukcesami sportowymi lub artystycznymi ocenie podlegają jedynie osiągnięcia reprezentanta klubu sportowego lub organizacji pozarządowej mających swoją siedzibę na terenie powiatu sokólskiego, i które poprzez swoją działalność reprezentują i promują powiat sokólski.

9. W przypadku, gdy na terenie powiatu sokólskiego nie ma klubu lub organizacji działającej w danej dziedzinie sportowej lub artystycznej, a uczeń posiada w niej osiągnięcia, wówczas są one uwzględniane i podlegają punktacji.

§ 3. 1. Uczniowie składają wnioski o stypendia w sekretariacie szkoły, do której uczęszczają, w terminach:

1) do dnia 15 września;

2) do dnia 15 lutego.

2. Dyrektorzy szkół przekazują złożone przez uczniów wnioski do Starostwa Powiatowego w Sokółce w terminach:

1) do dnia 20 września;

2) do dnia 20 lutego.

3. Stypendia są udzielane na okres:

1) od dnia 1 września do 31 stycznia,

2) od dnia 1 lutego do 30 czerwca.

4. Do wniosku o przyznanie stypendium naukowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały, należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych. Punktacji podlegają tylko osiągnięcia z najwyższego zakończonego szczebla konkursu lub olimpiady;

2) ewentualnie dokumenty potwierdzające aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub osiągnięcia z innych dziedzin życia społecznego i kulturalnego, z których powinno wynikać, czy działalność ma charakter jednorazowy czy stały.

5. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowo - artystycznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały, należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach, konkursach sportowych lub artystycznych. Punktacji podlegają tylko osiągnięcia z najwyższego zakończonego szczebla konkursu lub olimpiady. W przypadku olimpiad, konkursów sportowych i artystycznych międzynarodowych punktowane będą tylko zawody sportowe rangi mistrzowskiej;

2) zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego lub licencję zawodniczą, w przypadku, o którym mowa w §2 ust.8;

3) ewentualnie dokumenty potwierdzające aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub osiągnięcia z innych dziedzin życia społecznego i kulturalnego, z których powinno wynikać, czy działalność ma charakter jednorazowy czy stały.

6. Dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia są dyplomy, komunikaty końcowe lub zaświadczenia wydane przez organizatorów (oryginały lub odpisy). Poświadczenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" złożonych przez ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

7. Dokumenty potwierdzające aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego, wydawane przez instytucje, powinny być podpisane przez dyrektora właściwej instytucji lub osobę przez niego upoważnioną.

8. Wnioski o stypendia rozpatruje komisja stypendialna.

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

10. Stypendia przyznaje Starosta Sokólski, po przedłożeniu dokumentów przez komisję stypendialną.

§ 4. 1. Komisję stypendialną powołuje Zarządu Powiatu Sokólskiego w liczbie od 5 do 7 osób, określając skład osobowy w uchwale o powołaniu komisji.

2. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

3. Komisja jest powoływana na dany rok szkolny.

4. Do zadań komisji stypendialnej należy:

1) rozdzielenie wniosków na dwie grupy, odpowiadające kategoriom stypendiów: wnioski na stypendia naukowe; · wnioski na stypendia sportowo - artystyczne.

2) kwalifikacja dokumentacji kandydatów na stypendystów pod względem spełniania wymogów formalnych;

3) rozpatrzenie i ocena wniosków, zgodnie z systemem punktacji stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały;

4) sporządzenie list rankingowych kandydatów na stypendystów, na podstawie przyznanej im liczby punktów, w dwóch kategoriach stypendiów.

5. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się osoba spokrewniona z członkiem komisji, spokrewniony członek komisji zostaje wyłączony z oceniania wniosku osoby spokrewnionej.

6. Komisja pracuje w oparciu o następujący system punktacji: każdy członek komisji przyznaje kandydatowi punkty. Dwie skrajne punktacje (najwyższa i najniższa) podlegają odrzuceniu, pozostałe punkty podlegają zsumowaniu, a następnie obliczana jest średnia arytmetyczna.

7. Komisja przedkłada listy rankingowe kandydatów na stypendystów wraz z przyznaną im punktacją Staroście Sokólskiemu, który przyznaje stypendia.

8. Starosta Sokólski może z własnej inicjatywy przyznać stypendium.

9. Decyzja Starosty Sokólskiego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

10. Uczniowie, którym przyznano stypendium, otrzymują pamiątkowe dyplomy.

11. Starosta Sokólski wręcza stypendia w sposób uroczysty.

12. Wypłaty stypendiów dokonywane są w szkołach. Budżet szkoły, której uczniom przyznano stypendium, jest zwiększany o kwotę środków na wypłatę.

§ 5. Liczbę i wysokość stypendiów określa na dany okres Zarząd Powiatu Sokólskiego, w ramach środków finansowych przeznaczonych na stypendia w budżecie Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/245/2014 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3494).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe