Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 69 590 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 323 085 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 200 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 545 399 zł zostanie przeznaczona: 171 935 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015 r., 373 464 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 446 235 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 171 041 zł,

- majątkowe w wysokości 275 194 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 900 836 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 671 026 zł,

- majątkowe w wysokości 229 810 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem Nr FB-II.3111.431.2015.BB zwiększono dotację celową z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 - kwota 41 040 zł,

- pismem FB-II.3111.360.2015.BB zwiększono dotację celową z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń", w dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 - kwota 1 300 zł,

- zwiększono dochody o kwotę 27 250 zł wskutek większych wpływów min. z tytułu wpłat przez Urzędy Skarbowe udziału w podatku od spadków i darowizn oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zwiększenia wpłat na podatek rolny, od środków transportowych pobieranych od osób prawnych i fizycznych, wpływu z tytułu opłaty produktowej, a także tzw. wpływów z różnych opłat.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 323 085 zł zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone min:

- zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.431.2015.BB zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 - kwota 51 300 zł, gdzie 41 040 zł stanowi otrzymana dotacja celowa, 10 260 zł stanowi wkład własny gminy,

- pismem FB-II.3111.360.2015.BB zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń", w dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80101 § 4240 - kwota 1 625 zł, gdzie 1 300 zł stanowi otrzymana dotacja celowa, 325 zł stanowi wkład własny gminy zgodnie z podpisaną umową z dnia 29.09.2015 r. z Wojewodą Podlaskim,

- zwiększono plan wydatków w pozostałych działach na kwotę 16 665 zł w celu uzupełnienia planu wydatków o prognozowane koszty, zgodnie z potrzebami w toku wykonywania budżetu. Plan wydatków został zwiększony wskutek zwiększenia planu dochodów,

- zwiększono plan wydatków na kwotę 253 495 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu uzupełnienia planu wydatków o prognozowane koszty zgodnie z potrzebami w toku wykonywania budżetu. Plan wydatków został zwiększony wskutek zmniejszenia nadwyżki budżetowej,

- dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu na kwotę 200 zł.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe