reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/244/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.[1])) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należny przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

2) sprawdzianie - należy przez to rozumieć sprawdzian organizowany w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmujący wiadomości i umiejętności ?określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ?pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ?nowożytnego.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum:

1) punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) język polski - ocena wyrażona w stopniu x 2 - (maks. 12 pkt.),

b) matematyka - ocena wyrażona w stopniu x 2 - (maks. 12 pkt.),

c) historia i społeczeństwo - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.),

d) język obcy nowożytny - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.),

e) przyroda - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.).

2) punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) zachowanie wzorowe - 10 pkt.,

b) zachowanie bardzo dobre - 6 pkt.,

c) zachowanie dobre - 3 pkt.,

d) inne zachowanie - 0 pkt.,

e) dodatkowe punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 8 pkt.

3) W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, od liczby miejsc, dodatkowo stosuje się następujące kryteria według kolejności:

a) wynik przedstawiony w procentach uzyskany z części I sprawdzianu (język polski i matematyka) mnożony przez 0,2;

b) punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczone zgodnie z punktacją określoną w § 2 pkt 2 lit. a - d.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 2 pkt 1 i 2: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) w § 2 pkt 3: zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


[1]) Zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2]) Zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607, poz. 1640, poz. 1629,

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama