reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Burmistrza Kleszczel

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych

Na podstawie art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890)

1) Gmina Kleszczele z siedzibą: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4, reprezentowana przez Burmistrza Kleszczel Aleksandra Sielickiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

2) Gmina Miejska Brańsk z siedzibą: 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8, reprezentowana przez Burmistrza Czesława Sokołowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

3) Gmina Czeremcha z siedzibą: 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14, reprezentowana przez Wójta Michała Wróblewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

4) Gmina Drohiczyn z siedzibą: 17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, reprezentowana przez Burmistrza Drohiczyna Wojciecha Borzyma, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

5) Gmina Milejczyce z siedzibą: 17 -332 Milejczyce, ul. Szkolna 5, reprezentowana przez Wójta Jerzego Iwanowca, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

6) Gmina Zabłudów z siedzibą: 16 - 060 Zabłudów, ul. Rynek 8, reprezentowana przez Burmistrza Zabłudowa - Adama Tomanka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zawierają następujące porozumienie:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie:

1) Gminy Kleszczele, w miejscowość Kleszczele - działka o numerze ewidencyjnym 323 o powierzchni do rekultywacji 1,46 ha;

2) Gminy Miejskiej Brańsk, w miejscowość Brańsk - działki o numerach ewidencyjnych 1217/6, 1217/7, 527/22 i 527/23, 527/25 i 527/26 o powierzchni do rekultywacji 2,30 ha;

3) Gminy Czeremcha, w miejscowość Czeremcha - działka o numerze ewidencyjnym 1125 o powierzchni do rekultywacji 0,86 ha;

4) Gminy Drohiczyn, w miejscowość Drohiczyn - działka o numerze ewidencyjnym 1288 o powierzchni do rekultywacji 0,77 ha;

5) Gminy Milejczyce, w miejscowość Milejczyce - działka o numerze ewidencyjnym 1142/12 o powierzchni do rekultywacji 0,40 ha;

6) Gminy Zabłudów, w miejscowość Zabłudów - działki o numerach ewidencyjnych 83 i 84 o powierzchni do rekultywacji 0,44 ha.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, strony niniejszego porozumienia podejmują wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne" dla pozyskania dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 2.2 "Ochrona powierzchni ziemi część" 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów, zwanego w dalszej części porozumienia "Przedsięwzięciem",

3. Celem Przedsięwzięcia jest ograniczenie negatywnego oddziaływania niezrekultywowanych składowisk odpadów na środowisko, poprzez ich rekultywację techniczną, biologiczną oraz stworzenie wymaganej sieci monitoringu składowisk.

4. Porozumienie zawarte jest na czas oznaczony obejmujący okres przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia oraz okres trwałości Przedsięwzięcia wskazany w umowie o dofinansowanie w formie dotacji zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5. Gmina Miejska Brańsk, Gmina Czeremcha, Gmina Drohiczyn, Gmina Milejczyce i Gmina Zabłudów oświadczają, iż powierzają realizację zadania określonego w ust. 1 Gminie Kleszczele, która przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne, w oparciu o podjęte uchwały organów stanowiących.

§ 2. 1. Koordynatorem Przedsięwzięcia jest Gmina Kleszczele, która zobowiązuje się do występowania w roli Beneficjenta w pozyskaniu środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na co strony porozumienia wyrażają zgodę.

2. Strony porozumienia upoważniają Burmistrza Kleszczel - Pana Aleksandra Sielickiego do złożenia wniosku oraz podpisania umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Przedsięwzięcia.

3. Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia w swoich budżetach w okresie realizacji Przedsięwzięcia środków finansowych na realizację swoich działań.

§ 3. 1. Strony porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów wykonawstwa inwestycji i kosztów nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie w wysokościach zależnych od wartości kosztów rekultywacji terenu poszczególnego składowiska, przy czym każda ze stron pokrywa koszty związane z własnym składowiskiem.

2. Realizacja przedmiotu Przedsięwzięcia będzie również finansowana w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 2.2 "Ochrona powierzchni ziemi część" 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych.

3. Strony porozumienia ustalają, iż finansowanie kosztów związanych z :

1) przygotowaniem dokumentacji do wniosku, programu edukacyjnego oraz kosztów administracyjnych ponosić będą gminy w wysokości faktycznie wydatkowanej;

2) zarządzaniem oraz promocją Przedsięwzięcia ponosić będą gminy w wysokości odpowiadającej udziałowi finansowemu w Przedsięwzięciu.

4. Szczegółowe określenie kosztów całego zadania z podziałem na poszczególne gminy zostanie przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Rozpoczęcie realizacji Przedsięwzięcia nastąpi w 2016 r., a jego zakończenie nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. i udokumentowane będzie protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz fakturami.

§ 5. 1. Strony porozumienia zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością w realizacji Przedsięwzięcia.

2. Strony porozumienia zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. Dokumenty należy przechowywać nie krócej niż do upływu okresu trwałości Przedsięwzięcia.

§ 6. 1. Beneficjent ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczenie Przedsięwzięcia.

2. Wszystkie koszty niekwalifikowane, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, wynikłe w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zostaną pokryte przez stronę porozumienia, którego dotyczą.

§ 7. W celu bieżącej realizacji Przedsięwzięcia strony porozumienia postanawiają przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców rekultywacji poszczególnych składowisk odpadów. Na mocy niniejszego porozumienia, strony porozumienia udzielają Beneficjentowi pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Po wyłonieniu wykonawców strony porozumienia zobowiązane są do zawarcia umowy na rekultywację własnego składowiska odpadów z właściwym wykonawcą.

§ 8. 1. Strony porozumienia zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych założeń.

2. Strony porozumienia zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie wszelkie istotne informacje związane z realizacją Przedsięwzięcia.

3. Beneficjent odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji Przedsięwzięcia.

4. Strony porozumienia zobowiązane są do poddania się kontroli prowadzonej przez upoważnione instytucje, w tym do udostępniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

5. Szczegółowe procedury dotyczące obiegu dokumentów i sposobu rozliczeń pomiędzy stronami porozumienia oraz zasadami i terminami składania wniosków o wypłatę środków określone zostaną po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia.

§ 9. 1. Porozumienie wygasa w przypadku wykonania przez strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań lub w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację Przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić za porozumieniem stron, w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.

§ 10. 1. Stronom porozumienia przysługuje prawo kontroli realizacji przejętego przez Gminę Kleszczele Przedsięwzięcia pod względem legalności, celowości i gospodarności.

2. Na wniosek strony porozumienia, Gmina Kleszczele przedstawi rozliczenie środków przeznaczonych na realizację Przedsięwzięcia

§ 11. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia strony będą załatwiać polubownie.

2. Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Beneficjenta jest wiążące.

3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy spór będzie podlegał rozpoznaniu przez właściwy miejscowo dla położenia inwestycji sąd powszechny.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Porozumienie zawarto w 12 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Kleszczel

Aleksander Sielicki

Skarbnik Gminy Kleszczele

Halina Leonkiewicz

Burmistrz Miasta Brańsk

Czesław Sokołowski

Skarbnik Miasta Brańsk

Joanna Witkowska

Wójt Gminy Czeremcha

Michał Wróblewski

Skarbnik Gminy Czeremcha

Mirosława Kondracka - Najbuk

Burmistrz Drohiczyna

Wojciech Borzym

Skarbnik Gminy Drohiczyn

Alicja Chrzanowska - Laszuk

Wójt Gminy Milejczyce

Jerzy Iwanowiec

Skarbnik Gminy Milejczyce

Grażyna Mormol

Burmistrz Zabłudowa

Adam Tomanek

Skarbnik Gminy Zabłudów

Jolanta Iwaniuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama