reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 65.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38 628 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 725

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 725 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 628 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 18 435 113 zł z tego:

- dochody bieżące 15 777 249

- dochody majątkowe 2 657 864 zł Plan wydatków ogółem 17 837 433 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 781 606

- na wydatki majątkowe 5 055 827

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 65.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

350 014,00

37 312,00

387 326,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 903,00

1 590,00

7 493,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 903,00

1 590,00

7 493,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85 270,00

24 730,00

110 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85 270,00

24 730,00

110 000,00

85216

Zasiłki stałe

86 914,00

8 084,00

94 998,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

86 914,00

8 084,00

94 998,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

50 000,00

2 908,00

52 908,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 000,00

2 908,00

52 908,00

Razem:

16 171 975,00

37 312,00

16 209 287,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

22 900,00

1 316,00

24 216,00

75011

Urzędy wojewódzkie

22 900,00

1 316,00

24 216,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 900,00

1 316,00

24 216,00

801

Oświata i wychowanie

29 804,00

- 725,00

29 079,00

80110

Gimnazja

13 975,00

- 550,00

13 425,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 975,00

- 550,00

13 425,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

175,00

- 175,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

175,00

- 175,00

0,00

Razem:

2 225 235,00

591,00

2 225 826,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 65.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 128 880,00

0,00

5 128 880,00

80101

Szkoły podstawowe

2 899 298,00

650,00

2 899 948,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 321 186,00

4 500,00

1 325 686,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 000,00

2 000,00

95 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9 500,00

- 5 850,00

3 650,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

266 975,00

- 650,00

266 325,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 700,00

- 150,00

2 550,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

- 500,00

0,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

123 520,00

0,00

123 520,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

77 000,00

5 500,00

82 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000,00

- 3 600,00

17 400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 800,00

- 400,00

2 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 554,00

- 341,00

4 213,00

4430

Różne opłaty i składki

300,00

- 159,00

141,00

852

Pomoc społeczna

928 614,00

37 312,00

965 926,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 903,00

1 590,00

7 493,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 903,00

1 590,00

7 493,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

110 270,00

24 730,00

135 000,00

3110

Świadczenia społeczne

110 270,00

24 730,00

135 000,00

85216

Zasiłki stałe

86 914,00

8 084,00

94 998,00

3110

Świadczenia społeczne

86 914,00

8 084,00

94 998,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

169 780,00

2 908,00

172 688,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

113 275,00

2 908,00

116 183,00

Razem:

15 574 295,00

37 312,00

15 611 607,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

22 900,00

1 316,00

24 216,00

75011

Urzędy wojewódzkie

22 900,00

1 316,00

24 216,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 900,00

1 316,00

19 216,00

801

Oświata i wychowanie

29 804,00

- 725,00

29 079,00

80110

Gimnazja

13 975,00

- 550,00

13 425,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

13 837,00

- 550,00

13 287,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

175,00

- 175,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1,00

- 1,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

174,00

- 174,00

0,00

Razem:

2 225 235,00

591,00

2 225 826,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 października 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75011, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1 316 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015 BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejsza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - o kwotę 550 złotych oraz rozdz. 80150 - o kwotę 175 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85219, na wypłatę dodatku w wysokości 250 złotych miesięcznie dla pracownika socjalnego, w kwocie 2 908 złotych

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.471.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8 084 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85214, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 24 730 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.415.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 1 590 złotych.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce oraz BOSS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama