Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/93/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 , poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206, z 2012r. poz.941, poz.979, z 2013r. poz.87, poz.827, poz.1191, poz.1265, poz.1317, poz.1650, z 2014r. poz.7, poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1877, z 2015r. poz.357, poz.1607) Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Hajnówka przez osoby fizyczne i prawne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

§ 2. Uchwałę stosuje się do prowadzonych na terenie miasta Hajnówka :

1) Przedszkola Niepublicznego "Leśna Kraina",

2) Niepublicznego przedszkola językowego RED BUS KIDS w Hajnówce,

3) Niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych "Mini Mini".

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) organie prowadzącym- należy rozumieć inne niż Miasto Hajnówka osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie miasta Hajnówka jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 niniejszej uchwały,

3) jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 niniejszej uchwały,

4) wnioskodawcy- rozumie się przez to organ prowadzący jednostkę dotowaną, który złożył wniosek o udzielenie dotacji,

5) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego,

6) uczniach niepełnosprawnych- należy rozumieć dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy, o której mowa w pkt 1.

Rozdział 2.

Podstawa obliczania dotacji

§ 4. 1. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-
-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Hajnówka, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Hajnówka, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Hajnówka, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 3, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Hajnówka, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Hajnówka, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Hajnówka.

6. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art.71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 5. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 4 ust. 1-6 będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Dotacje obliczane na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Miasto Hajnówka na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy dotacji za styczeń tego samego roku budżetowego.

Rozdział 3.

Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, składa wniosek o udzielenie dotacji , nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miasta Hajnówka, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Podmiot prowadzący, o którym mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 7. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca , z tym, że za grudzień do 5 grudnia, organ prowadzący o których mowa w §6 składa w Urzędzie Miasta Hajnówka, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Informację , o której mowa w §1 składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji .

Rozdział 4.

Tryb rozliczania dotacji

§ 8. 1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę, sporządza i przekazuje w postaci papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Hajnówka do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym jednostka otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, jednostki dotowanej rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

3. Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w § 7 oraz danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń.

5. Organ prowadzący jednostkę dotowana ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia.

6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Hajnówka w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

Rozdział 5.

Tryb i zakres kontroli

§ 9. 1. Organ dotujący może przeprowadzić w dotowanych jednostkach kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego.

2. Kontrola obejmuje:

1) prawidłowość pobrania dotacji czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia informacji,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej w tym dowodów księgowych,

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową jednostki dotowanej.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Hajnówka - zwani dalej kontrolującymi- na podstawie imiennego upoważnienia, zawierającego:

1) numer upoważnienia i podstawę prawna przeprowadzenia kontroli,

2) imię i nazwisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

5) zakres i czas trwania kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną jednostkę nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Na czas trwania kontroli kontrolowana jednostka obowiązana jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.

§ 10. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający nazwę dotowanej jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Miasta Hajnówka.

2. Dokumenty księgowe okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolującego.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolerów;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontroler czyni zapis w protokole. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę.

6. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Burmistrzowi Miasta Hajnówka w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 13. Tracą moc uchwały:

1) uchwała Nr XXI/150/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2012r.w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz. Woj.Podlaskiego z 2012r., poz.3351),

2) uchwała Nr XXXVI/277/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Przedszkolu Niepublicznemu "Leśna Kraina" w Hajnówce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 grudnia 2015 r.

…................................................

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Miasta
17-200 Hajnówka
ul. A.Zina 1

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA PRZEDSZKOLA I INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK ………

1. Pełna nazwa i adres placówki:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………………

….................................................................................................................................

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

…..........................................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać dotację:

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów ogółem w roku …......................................

6. Planowana liczba uczniów :

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ….......................

- niepełnosprawnych wg wag …........................................

7. Przedszkole niepubliczne spełnia/nie spełnia wymagania określone w art. 90ust. 1b,ust. 1d--1o ustawy o systemie oświaty1.

8. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełnia/nie spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty1.

9. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu.

10. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.

…...........................................….............................................

(miejscowość, data)(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)

1 niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 grudnia 2015 r.

….......................................................

(pieczęć organu prowadzącego)Burmistrz Miasta
17-200 Hajnówka
ul. A.Zina 1

INFORMACJA
O LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA , INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w miesiącu ………………. roku ………..

1. Nazwa i adres, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Liczba uczniów ogółem : …..........., w tym:

1) niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności ….....................

2) objętych wczesnym wspomaganiem ............................................

Lista uczniów uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Nazwa Gminy

…...........................................….............................................

(miejscowość, data)(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 grudnia 2015 r.

….......................................................

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Miasta
17-200 Hajnówka
ul. A.Zina 1

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za rok ………

1) Nazwa i adres dotowanego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego: …………………………………………………………...........................................................................

...........................................................................................................................................................

2) Kwota dotacji otrzymana …...................................zł; wykorzystana …............................ zł.

3) Liczba uczniów dotowanego przedszkola, innej formy przedszkolnej, w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, w danym miesiącu :

miesiąc

Liczba uczniów ogółem

w tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą uczniowie

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia

2

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)

3

Zakup materiałów i wyposażenia

4

Opłaty za media (energia, telefony, co, woda)

5

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

6

Remonty bieżące

7

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

8

9

RAZEM:

Oświadczam że, wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu zostały faktycznie poniesione.

…...........................................….............................................

(miejscowość, data)(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe