reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 z 2015r. poz. 238,532,1117,1130,1190,1358) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 894,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 17 894,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 17 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem - 13 143 290,58, w tym:

- dochody bieżące - 11 655 005,13 zł

- dochody majątkowe - 1 488 285,45 zł.

2. wydatki ogółem - 12 913 290,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 11 203 901,13 zł

- wydatki majątkowe - 1709 389,45 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek - 230 000,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z nadwyżki budżetu 230 000,00 zł.

§ 4. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 6. Traci moc § 7 uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.10.2015 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

11 278 566,27

0,00

11 278 566,27

Rodzaj: Zlecone

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

17 124,01

- 894,89

16 229,12

80101

Szkoły podstawowe

9 999,20

- 894,89

9 104,31

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 999,20

- 894,89

9 104,31

Razem:

1 865 619,20

- 894,89

1 864 724,31

OGÓŁEM :

13 144 185,47

-894,89

13 143 290,58

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 655 005,13 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 606 231,82. (częściowo wydatki wystąpiły w 2014 roku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 488 285,45 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 953 895,45zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2015 r.

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.10.2015 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 808 293,00

- 17 000,00

1 791 293,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 598 310,00

- 17 000,00

1 581 310,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 786,00

- 5 786,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

158 035,00

- 2 000,00

156 035,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

13 000,00

- 9 214,00

3 786,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

377 062,20

17 000,00

394 062,20

85307

Dzienni opiekunowie

301 000,00

17 000,00

318 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

296 000,00

17 000,00

313 000,00

Razem:

11 048 566,27

0,00

11 048 566,27

Rodzaj: Zlecone

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

17 124,01

- 894,89

16 229,12

80101

Szkoły podstawowe

9 999,20

- 894,89

9 104,31

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99,00

- 8,86

90,14

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 900,20

- 886,03

9 014,17

Razem:

1 865 619,20

- 894,89

1 864 724,31

OGÓŁEM :

12 914 185,47

-894,89

12 913 290,58

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11 203 901,13 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 154 586,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 414 761,08 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3 739 825,44 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 617 020,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 136 299,41zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 240 995,20 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 55 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 709 389,45 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 183 336,45 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/66/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia30.10.2015 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 r.

  1. Dokonano zmian w planie dochodów

1) zmniejsza się:

- dotacje celowe w 2015 r. w dz.801-Oświata i wychowanie- wg pisma Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 21 października 2015r. w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżki środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dokonano zmian w planie wydatków :

1) zmniejsza się:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i zakup materiałów.

2) zwiększa się:

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Informacja dodatkowa: z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich
- w rozdziale 60016 wydatki wystąpiły w 2014 roku, a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (391 844,00 zł)

- w rozdziale 75095 wydatki wystąpiły w 2014 roku ,a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (17 600,00 zł)

- w rozdziale 72095 wydatki częściowo wystąpiły w 2014 roku, a zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (56 747,00 zł)

- w rozdziale 80195 rozpoczęto realizację projekt w 2014 roku częściowo prace były wykonywane w 2014 roku, natomiast rozliczenie i wydatki wystąpią w 2015 roku, a środki z Ministerstwa Finansów zostały przekazane w 2014 roku (145 865,00 zł- projekt "Przedszkolaki są wśród nas" przedłużony został do dnia 30.06.2015r.).

- w rozdziale 92109 - do dochodu przyjęto refundację zadania "Przez współczesność do historii-warsztaty z festynem w gminie Krasnopol" zrealizowanego przez OKSiR w Krasnopolu w 2014 r. a pokryto środkami dotacji podmiotowej przekazanej z gminy.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/66/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30.10.2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2015

1

2

3

4

5

6

1.

600

60016

6050

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.

28 106,00

2.

720

72095

6067
6069

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /

54 182,00

3.

801

80150

6050

Montaż schodów zewnętrznych- (ażurowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnopolu)

35 000,00

4.

801

80195

6057

6059

" Przedszkolaki są wśród nas" - organizacja placu zabaw

95 740,00

5.

600

60016

6060

Wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych wewnętrznych w Krasnopolu

18 000,00

6.

600

60016

6060

Zakup równiarki

50 000,00

7.

600

60016

6060

Pług do odśnieżania

5 000,00

8

600

60016

6060

Zakup zagęszczarki

6 000,00

9.

600

60016

6050

Sporządzenie dokumentacji projektowej- przebudowa dróg gminnych

20 000,00

10.

853

85307

6050

Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem

313 000,00

11.

754

75412

6060

Zakup sprzętu do OSP Krasnopol

15 100,00

12

900

90005

6050

6057

6059

Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol

1 004 600,00

13.

630

63095

6057

Budowa MOR w Miejscowości Mikołajewo( realizacja na terenie Gminy Krasnopol, zadania inwestycyjnego polegającego ba wspólnej realizacji Projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa)

44 661,45

14

750

75095

6050

Docieplenie budynku administracyjno-mieszkalnego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1125/3 położonej przy ulicy Wojska polskiego 22 w Krasnopolu, gmina Krasnopol

20 000,00

Ogółem

1 709 389,45

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama