reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 19 października 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia i finansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia i finansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale", Uchwały Nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 września 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż prowadzenia zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale" strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z Uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 roku powierza się Gminie Suraż prowadzenie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale".

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zobowiązuje się do udzielenia w 2016r. dotacji celowej w kwocie nie większej niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rzecz Gminy Suraż na pokrycie 50% kosztów zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale.

3. Inwestorem zadania objętego porozumieniem jest Burmistrz Suraża.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi powiatowej Nr 1518B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Burmistrzowi Suraża na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

3. Zarząd Powiatu Białostockiego uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg wykonującego obowiązki zarządcy drogi.

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania, nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub istotnych postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cyilnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron i dwa egzemplarze dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Antoni Pełkowski


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Suraża


Henryk Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama