Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/149/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.[1])) i art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Ciechanowiec o równoważnej liczbie mieszkańców 5520, której obszar obejmuje miasto Ciechanowiec, granice której przedstawia mapa w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Likwiduje się aglomerację Ciechanowiec o równoważnej liczbie mieszkańców 5963, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 42/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 87, poz. 1081).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 42/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Jarosław Zygmunt Dworzański


Załącznik do Uchwały Nr XX/149/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do UCHWAŁY NR XX/149/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590.

[2]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe