Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 8 grudnia 2015r.

dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649 z późn. zm.[1])) podaje się do wiadomości, co następuje:

1. W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę
Nr 97/1186/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

2. Zmieniony Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 opublikowany jest na stronie internetowej http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl.

Marszałek Województwa


Jerzy Leszczyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015, poz. 349, poz. 1240, poz. 1358.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe