Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/124/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122 i poz. 1593, poz. 1688), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym, ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego , poz. 3960) § 2 otrzymuje brzmienie :

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu,

2) odpady szklane - raz w miesiącu,

3) metale - raz w miesiącu,

4) tworzywa sztuczne - raz w miesiącu,

5) opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,

6) papier i tektura - raz w miesiącu,

7) odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe