Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/131/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 6 k ust.1 art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1688) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości:16,00 zł. miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 20,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 40,00 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 80,00 zł,

4) o pojemności 1100 l. - w wysokości 320,00 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 14,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 28,00 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł,

4) o pojemności 1100 l. - w wysokości 224,00 zł.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji o których mowa w ust. 2 i ust. 4 określa odrębna uchwała.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1.

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkała przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 2.

§ 5. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane:

1) w sposób selektywny - w wysokości 60,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

2) w sposób nieselektywny - w wysokości 120,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 136 oraz z 2014 r. poz. 2142).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe