Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 93/XIII/15 Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zambrów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941,poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607, poz. 1629) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zambrów:

1) dziecko zamieszkuje na terenie gminy Zambrów - 5 pkt;

2) dziecko posiada rodzeństwo w szkole - 3 pkt;

3) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica - 2 pkt;

4) rodzic dziecka jest absolwentem szkoły - 1 pkt;

5) niepełnosprawność dziecka - 3 pkt.

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 jest oświadczenie rodziców.

3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 jest kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe