Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 105/XIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) po dokonaniu, wymaganych przepisami uzgodnień uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn w 2046 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik do Uchwały Nr 105/XIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn w 2016 r.

§1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn w 2016 r .

2. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska - z którym Urząd Miejski ma podpisaną umowę na realizację zadań wynikających z niniejszego programu.

3. zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka.

4. zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

§2. Rada Miejska w Szczuczynie ustala następujące cele i zadania Programu:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2. zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt,

4. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez wykonywanie sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku,

5. zwiększenie adopcji zwierząt bezdomnych,

6. propagowanie usypiania ślepych miotów,

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

§3. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Szczuczyn będzie realizowane przez:

1. przyjmowanie i utrzymywanie przez Schronisko bezdomnych zwierząt dostarczonych w wyniku działań interwencyjnych bądź z wypadków drogowych z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

2. dokonywanie odłowu bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy przez Schronisko za pomocą specjalistycznego sprzętu w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, nie zadając im cierpienia oraz zapewnienie im utrzymania w Schronisku.

§ 4. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, będzie realizowane przez:

1. dokarmianie kotów - realizowane przez Urząd Miejski, który w ramach posiadanych środków dokona zakupu karmy i przekaże ją społecznym opiekunom, którzy mieszkają w miejscach bytowania kotów wolno żyjących, celem ich dokarmiania w okresach dużych mrozów.

2. zlecanie leczenia kotów w ramach zawartych porozumień z lecznicą zwierząt.

§ 5. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez:

1. propagowanie działań edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez objęcie ich opieką i humanitarne traktowanie.

2. propagowanie działań ograniczających rozrodczość zwierząt domowych poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów.

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych umieszczonych w Schronisku nastąpi przez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji u zwierząt które znajdą nowego właściciela - na życzenie nowego właściciela, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 7. Adopcje zwierząt bezdomnych realizować będzie Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i przekazania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 8. W miarę posiadanych środków będzie zapewniana identyfikacja zwierząt.

§ 9. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez Schronisko.

§ 10. Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta i gminy zapewniać będzie gospodarstwo rolne Zespół Szkół w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje:

1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku,

2. Lecznica dla Zwierząt w Szczuczynie, ul. Pawełki 9, na mocy porozumienia zawartego z gminą.

§ 12. Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu w 2016 roku zabezpieczone
są w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe