Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2015r.

o określeniu wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 699, 1045 i 1283), art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 listopada 2015 r. o określeniu wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2015 r. poz. 3798).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe