Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78,
poz. 513 i Nr 107, poz. 679 z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696; z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544; z 2013 r. poz. 1245; z 2014 r. poz. 822 i poz. 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, poz. 277, poz. 788 i poz. 875) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Miasta Suwałki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się listę aptek funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki, stanowiącą załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz dyżurujących całodobowo aptek, sporządzany na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, będzie sporządzany w ujęciu kwartalnym i podawany
do wiadomości publicznej najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem kwartału poprzedzającego.

3. Apteki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, dyżurują od 8.00 rano dnia wyszczególnionego na wykazie, do 8.00 rano dnia następnego.

§ 3. W przypadku braku możliwości pełnienia przez aptekę dużuru w wyznaczonym dniu, apteka ta ma obowiązek zorganizować, we własnym zakresie, zastępstwo i poinformować o tym fakcie Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach w celu umieszczenia zmian w wykazie dyżurujących aptek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/160/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący w 2016 roku na terenie Miasta Suwałki.

Na terenie Miasta Suwałki obowiązują następujące minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek:

a) jednozmianowych - od 9.00 do 16.00,

b) dwuzmianowych - od 8.00 do 18.00;

2) w soboty dla aptek:

a) jednozmianowych i dwuzmianowych - od 9.00 do 14.00;

3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota) dla aptek jednozmianowych i dwuzmianowych - od 8.00 do 14.00.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/160/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Lista aptek funkcjonujących w Mieście Suwałki w 2016 roku

1) Apteka przy ul. T. Noniewicza 99,

2) Apteka przy ul. T. Noniewicza 57,

3) Apteka przy ul. A. Wierusz - Kowalskiego 2,

4) Apteka przy ul. T. Kościuszki 78,

5) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 25,

6) Apteka przy ul. W. Gałaja 4,

7) Apteka przy ul. E. Plater 45,

8) Apteka przy ul. W. Witosa 13,

9) Apteka przy ul. E. Młynarskiego 9,

10) Apteka przy ul. A. Lityńskiego 10,

11) Apteka przy ul. M. K. Ogińskiego 5F,

12) Apteka przy ul. Nowomiejskiej 4,

13) Apteka przy ul. M. Konopnickiej 2,

14) Apteka przy ul. A. Patli 6,

15) Apteka przy ul. Utrata 2B,

16) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 19,

17) Apteka przy ul. Północnej 26,

18) Apteka przy ul. T. Noniewicza 85D,

19) Apteka przy ul. T. Noniewicza 48,

20) Apteka przy ul. Klonowej 40,

21) Apteka przy ul. T. Kościuszki 103,

22) Apteka przy ul. Nowomiejskiej 15,

23) Apteka przy ul. 30 - lecia PRL 20,

24) Apteka przy ul. 1 Maja 21,

25) Apteka przy ul. T. Noniewicza 42A,

26) Apteka przy ul. E. Plater 20A,

27) Apteka przy ul. A. Putry 9,

28) Apteka przy ul. Szpitalnej 60,

29) Apteka przy ul. Szpitalnej 71, lok. 5

30) Apteka przy ul. T. Noniewicza 93A

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe