Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/152/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 , 1268 i 1418) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922 oraz z 2015 r. poz. 868 ) Rada Miejska w Augustowie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wynagrodzenie nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/173/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1465, 1466).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik do uchwały Nr XVIII/152/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Miasto Augustów.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się, bez bliższego określenia, pojęcia nauczyciel, szkoła, staż, związki zawodowe - należy rozumieć te pojęcia tak, jak definiuje je art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dział II.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat przyznawany jest w wysokości określonej w Karcie Nauczyciela.

2. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do tego dodatku określają przepisy rozporządzenia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat przyznawany jest:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku - jeżeli nabycie prawa nastąpiło w trakcie miesiąca.

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od piwerwszego dnia miesiąca.

Dział III.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek wypłaca się z tym miesiącem.

3. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jego pełnienia. Jeśli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku
z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości takiej, jak nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

§ 5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły lub placówki, uwzględnia się liczbę oddziałów według zasad określonych w § 7.

2. Ze względu na warunki organizacyjne pracy, przez co rozumie się m.in. liczbę zastępców, zmianowość, warunki lokalowe i inne, dyrektor może otrzymać dodatek funkcyjny w wyższym wymiarze niż to wynika z zasad określonych w § 7.

3. Ze względu na warunki organizacyjne pracy, przez co rozumie się m.in. liczbę nauczycieli objętych nadzorem, liczbę oddziałów, zmianowość, warunki lokalowe i inne, wicedyrektor może otrzymać dodatek funkcyjny w wyższym wymiarze niż to wynika z zasad określonych w § 7 na umotywowany wniosek dyrektora szkoły.

4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły lub placówki przyznaje burmistrz na okres roku szkolnego.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi szkoły, od pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach sprawowania zastępstwa za dyrektora.

§ 6. 1. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów szkoły lub placówki przyznaje dyrektor szkoły. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do dodatków funkcyjnych, które mogą otrzymać inne osoby.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy w ciągu miesiąca lub powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie przepracowanym.

3. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie
od liczby oddziałów (grup), w którym prowadzą zajęcia.

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz nauczycielom, którym powierzono funkcję wychowawcy klasy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższych tabelach.

PLACÓWKI OŚWIATOWE:

Lp.

Stanowisko

Kwota dodatku

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie:

a.

1 - 2 oddziały

600 zł

b.

3 - 4 oddziały

700 zł

c.

5 i więcej oddziałów

800 zł

2.

Dyrektor szkoły lub zespołu szkół:

a.

do 8 oddziałów

900 zł

b.

od 9 do 20 oddziałów

1100 zł

c.

od 21 do 32 oddziałów

1300 zł

d.

od 33 do 45oddziałów

1500 zł

e.

od 46 i więcej oddziałów

1700 zł

3.

Wicedyrektor szkoły

700 zł

4.

Opiekun stażu (za każdego stażystę tj. nauczyciela stażystę, nauczyciela)

60 zł

5.

Wychowawca klasy w szkole podstawowej

100 zł

6.

Wychowawca klasy w gimnazjum

130 zł

7.

Wychowawca w przedszkolu

100 zł

8.

Wychowawca w oddziale integracyjnym

150 zł

Dział IV.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 8. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy (wrzesień - luty i marzec - sierpień).

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz Miasta Augustowa.

3. Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla danej placówki jest proporcjonalna do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli miasta Augustowa.

4. Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowi 3,5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli. Kwota dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół zostaje zabezpieczona w budżecie szkoły.

§ 9. 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

1) dla nauczycieli, w tym dla wicedyrektorów - do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

2) dla dyrektorów szkół - do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole może być przyznany dodatek motywacyjny po 6 miesiącach pracy.

3. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest przestrzeganie dyscypliny pracy, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, a ponadto udokumentowane spełnienie przynajmniej pięciu spośród poniższych punktów:

1) uzyskanie udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych uczniów ocenianych z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela,

2) osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

3) potwierdzone skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów i wychowanków,

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów i wychowanków potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami, osobami świadczącymi pomoc socjalną,

6) inicjowanie i organizowanie uroczystości związanych z funkcjonowaniem szkół lub placówek,

7) opieka nad samorządem uczniowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole lub placówce,

8) udokumentowane osiągnięcia z uczniami i wychowankami mającymi problemy w nauce,

9) potwierdzone skuteczne kierowanie rozwojem wychowanka i ucznia szczególnie uzdolnionego,

10) stałe doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji,

11) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, promocja szkoły lub placówki,

12) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów,

13) potwierdzone wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych,

14) aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych lub w zespołach zadaniowych,

15) prowadzenie innowacji, eksperymentów lub doświadczeń i stosowanie twórczych metod pracy.

16) realizacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych,

17) aktywny udział w promocji szkoły lub placówki,

18) zaangażowanie w pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom i wicedyrektorom szkoły dokonuje się na podstawie opracowanego przez radę pedagogiczną arkusza pracy własnej nauczyciela/wicedyrektora.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, biorąc pod uwagę osiągnięcia nauczyciela w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie dodatku.

§ 10. 1. Kryteria przyjętego przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych są następujące:

1) za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze (w tym: innowacje pedagogiczne i eksperymenty, wyniki dydaktyczne uczniów, skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych w placówce, sukcesy edukacyjne, sportowe i artystyczne uczniów, organizowanie pomocy uczniom potrzebującym pomocy, bądź inna aktywność ukierunkowana na pracę nauczyciela i ucznia),

2) inicjatywa w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz oszczędności w ramach budżetu, w tym :

a) pozyskiwanie środków unijnych,

b) pozyskiwanie z inicjatywy własnej dyrektora,

c) podejmowanie inicjatyw zmierzających do racjonalizacji kosztów funkcjonowania placówki,

3) sprawne zarządzanie placówką,

w tym: terminowość i rzetelność sprawozdawczości, własne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe oraz wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, efektywna współpraca z rodzicami, skuteczne rozwiązywanie problemów i inne,

4) działalność na rzecz środowiska lokalnego (różnorodność ofert, promocja szkoły bądź placówki),

5) wzbogacenie bazy szkolnej placówki,

6) samodzielne rozwiązywanie problemów nietypowych, w tym spraw konfliktowych, rozwijanie współdziałania statutowych organów placówki ze środowiskiem.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest po pół roku pracy na stanowisku dyrektora.

3. Dyrektor placówki zobowiązany jest na dwa tygodnie przed upływem zakończenia przyznanego dodatku motywacyjnego przedstawić wypełniony druk samooceny wg wzoru określonego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Dział V.
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 11. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych warunkach pracy.

2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi miesięcznie:

1) 83 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 10 i 19 rozporządzenia;

2) 290 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 5 i 8 rozporządzenia;

3) 433 zł - za pracę w warunkach, o których mowa w § 8 pkt 7, 15 i 16 rozporządzenia;

3. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 9 pkt 1 - 4 rozporządzenia wynosi 150 zł miesięcznie.

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, nauczycielowi przysługują oba dodatki.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor, a dyrektorowi burmistrz.

6. Kwotę dodatku za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Dział VI.
GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA

§ 12. 1. Nauczycielowi będącemu organizatorem lub uczestnikiem (opiekunem) wycieczki uczniowskiej, trwającej ponad 24 godziny, przyznaje się jednorazowo kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego za dany miesiąc. Wynagrodzenie przysługuje również za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych szkół.

§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, obliczone zgodnie z § 2 rozporządzenia.

2. Godziny zajęć ponadwymiarowych mogą być stałe, przypisane na semestr lub na rok szkolny.

3. Zapłata za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne i stałe następuje tylko wówczas, gdy rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum.

4. Stałe godziny ponadwymiarowe podlegają rozliczeniu na koniec każdego miesiąca i wypłacane są za miniony miesiąc.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłacane jest z dołu. Wynagrodzenie wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje w przypadku niezrealizowania ich z powodów leżących po stronie zakładu pracy, zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji, udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, urlopowanego na podstawie art. 25 ustawy o związkach zawodowych, Dnia Edukacji Narodowej.

3. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

4. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć opiekuńczo- wychowawczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Dział VII.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 15. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

§ 16. 1. 65% funduszu nagród przekazywana jest bezpośrednio do przedszkoli, szkół i placówek,
z przeznaczeniem na nagrody dyrektora.

2. 35% funduszu nagród przeznacza się na Nagrody Burmistrza Miasta Augustowa. Organ prowadzący szkoły może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza Miasta Augustowa.

3. Nagrodę Burmistrza Miasta Augustowa stanowi kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem magisterskim - w danym roku szkolnym - ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nagroda Dyrektora szkoły nie może być niższa niż kwota 500,00 zł brutto i nie może przekraczać kwoty jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim - w danym roku szkolnym - ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłacane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości szkolnych lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród reguluje odrębny regulamin.

Dział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. 1. Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim nauczycielom.

4. Treść niniejszego regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi działającym w sferze edukacji na terenie gminy Miasta Augustowa.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Arkusz samooceny dyrektora

Imię i nazwisko..................................................................................................................................................

Nazwa szkoły/placówki......................................................................................................................................

1) Czy pełniąc nadzór pedagogiczny nad kierowaną szkołą/ placówką osiągnięto sukcesy dydaktyczno- wychowawcze?

a) TAK

b) NIE

Czy były to znaczące wyniki dydaktyczne uczniów? Proszę wymienić sukcesy uczniów.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy było to skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych w placówce?

Proszę podać przykłady.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy były to sukcesy edukacyjne? Proszę wymienić osiągnięcia.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy były to sukcesy sportowe? Proszę wymienić osiągnięcia.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy były to osiągnięcia artystyczne? Proszę wymienić osiągnięcia.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy w szkole/placówce są prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty?

Proszę przedstawić krótką ich charakterystykę.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Jakie inne sukcesy w pracy pedagogicznej odniosła szkoła/placówka w okresie ostatniego półrocza?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2) Czy podejmowano działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych i oszczędności w ramach przyznanego budżetu?

a) TAK

b) NIE

Jeżeli TAK

Czy był to udział w programach unijnych? Krótka charakterystyka realizowanego programu.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy pozyskane środki wynikały z inicjatywy własnej zarządzającego szkołą/ placówką? Krótka charakterystyka inicjatywy.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy środki wynikały z racjonalizacji funkcjonowania szkoły/placówki? Krótki opis.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Czy w bieżącej pracy terminowo i rzetelnie prowadzona była sprawozdawczość?

a) TAK

b) NIE

3) W okresie ostatniego półrocza pracy uczestniczyłem/am w następujących formach doskonalenia zawodowego:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

4) Krótki opis działań podejmowanych na rzecz rozwoju zawodowego podległych nauczycieli:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5) Jakie inicjatywy w pracy szkoły/placówki podjęte zostały we współpracy z rodzicami i jaki wpływ mają one na rzecz rozwoju placówki i realizację zadań edukacyjnych (krótka charakterystyka)?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

6) Czy szkoła lub placówka posiada opracowaną ofertę edukacyjną skierowaną do rodziców i uczniów?

a) TAK

b) NIE

7) Czy szkoła lub placówka promuje swoją pracę w środowisku lokalnym? Na czym polega ta promocja (krótka charakterystyka):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

W jaki sposób wzbogacono bazę szkoły/placówki w ostatnim półroczu pracy. Proszę wymienić przykłady.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Czy w ostatnim okresie miały miejsce sytuacje konfliktowe w szkole lub placówce?

a) TAK

b) NIE

Jeżeli tak, proszę o krótką informację o sposobie rozwiązania sytuacji konfliktowej:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety


Uzasadnienie

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z konieczności zwiększenia motywacji do pracy, urealnienia dodatków do wynagrodzeń proporcjonalnie do nakładanych obowiązków na nauczycieli funkcyjnych i na kierowników zakładów pracy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe