reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Kolno

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kolno

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.163 z późn.zm.) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w ośrodkach wsparcia nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy Kolno, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Jermacz


Załącznik do Uchwały Nr XII/73/15
Rady Gminy Kolno
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kolno

§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Odpłatność - to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodkach wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług.

2. Pobyt - jest to okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej.

3. Osoby - osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Kolno.

4. Ośrodek wsparcia - są to noclegownie, schroniska i inne ośrodki dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

5. Kryterium dochodowe - jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

6. Ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.163 z późn. zm.).

7. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 2. Ośrodki wsparcia, niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy Kolno są podmiotami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kolno.

§ 3. 1. Udzielenie schronienia następuje poprzez tymczasowe przyznanie miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia które poprzedzone jest decyzją administracyjną wydaną przez dyrektora GOPS, na wniosek osoby, po wcześniejszym przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.

2. Decyzja zawiera informację o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia oraz zawiera okres i wysokość odpłatności osoby za pobyt.

§ 4. Osoby przebywające oraz opuszczające ośrodek wsparcia w trakcie miesiąca kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu.

§ 5. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia jest odpłatny. Gmina Kolno pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną w ośrodku.

§ 6. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorcy, zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem GOPS a kierownikiem ośrodka wsparcia na terenie którego przebywa osoba skierowana.

§ 7. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie gminy Kolno oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona od dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia

Do 100%

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 120%

65%

Powyżej 120% do 140%

70%

Powyżej 140% do 160%

75%

Powyżej 160% do 180%

80%

Powyżej 180% do 200%

85%

Powyżej 200% do 220%

90%

Powyżej 220% do 240%

95 %

Powyżej 240%

100%

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia mogą być zwolnione na ich wniosek, członka rodziny lub pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty.

2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo, rodzinnych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczenie usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z:

1) stratami materialnymi powstałymi w wyniku zdarzenia losowego,

2) udokumentowanymi wydatkami na: zakup lekarstw, dojazdy do lekarza, specjalistyczne badania i diety,

3) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego,

4) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

3. Całkowite zwolnienie lub częściowe z opłat nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia wydaje dyrektor GOPS, określając szczegółowo wysokość opłat z których osoba została zwolniona, a w przypadku zwolnienia z części opłat, określa wysokość pozostałej należności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama