| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/106/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych (stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały) i gimnazjum (stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały), dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Kandydat realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Wasilków

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

2

Rodzice/jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje na terenie Gminy Wasilków

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

3

Na terenie Gminy Wasilków wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

4

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów

2 pkt

X

5

Na terenie Gminy Wasilków zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

6

Kandydat przebywający w Pogotowiu Opiekuńczym "Opoka" w Wasilkowie

6 pkt

Zgłoszenie przez Pogotowie Opiekuńcze "Opoka" w Wasilkowie

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Kandydat realizował obowiązek szkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Wasilków

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

2

Rodzice/jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje na terenie Gminy Wasilków

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

3

Na terenie Gminy Wasilków wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

4

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów

2 pkt

X

5

Na terenie Gminy Wasilków zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek), wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

2 pkt

Oświadczenie rodziców z klauzulą odpowiedzialności karnej

6

Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej ocenę dobrą z zachowania

2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. Zgodnie z nimi do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący przyznaje kryteriom określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Przedstawione propozycje kryteriów były konsultowane z dyrektorami szkół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »