| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wasilków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 81 ust. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

§ 2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków i czynności z nimi związanymi określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

§ 3. 1. Z budżetu Gminy Wasilków mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, dostępnych publicznie, znajdujących się na terenie gminy Wasilków i nie stanowiących jej własności.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli zabytków lub podmiotów, posiadających tytuł prawny do zabytku, określonego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych obiektów zabytkowych, dostępnych publicznie, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona na prace lub roboty budowlane wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zależności od środków zaplanowanych na dany rok budżetowy w budżecie gminy.

2. Dotacja, o której mowa ust. 1, może być udzielona w wysokości określonej w art. 78 ust. 1 - 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszej uchwały.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również dotacje z innych środków publicznych, to kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy Wasilków, wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku Wnioskodawca dołącza:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku,

3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

4) oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objęte wnioskiem, skierowanych do innych organów,

5) projekt, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (zabytki nieruchome - jeśli jest wymagane),

6) program prac lub robót przy zabytku nieruchomym,

7) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zabytku,

3. Wnioski o udzielenie dotacji kierowane są do Burmistrza Wasilkowa.

4. Wnioski ze skompletowanymi załącznikami należy składać w terminie do 15 sierpnia roku, poprzedzającego rok, w którym wnioskowane o dotację zadanie będzie realizowane.

§ 6. 1. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności - wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

§ 7. 1. Wnioskodawcy, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana przewidziana niniejszą uchwałą dotacja, która stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L, Nr 352/1 z dnia 24.12.2013 r.).

2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą i ubiega się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 8. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Wasilkowa.

§ 9. Dotację na wniosek, o którym mowa w § 5, przyznaje Rada Miejska w Wasilkowie w odrębnej uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) zabytek na który przyznano dotację,

3) kwotę dotacji,

4) rodzaj prac lub robót budowlanych przy zabytku.

§ 10. 1. Po przyznaniu dotacji, Burmistrz Wasilkowa wraz z beneficjentem podpisują umowę.

2. Elementy konieczne umowy, o której mowa w ust. 1, określa art. 250 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 885 z późn.zm.).

§ 11. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent po wykonaniu prac lub robót budowlanych zobowiązany jest, w terminie określonym w umowie, do złożenia Burmistrzowi Wasilkowa sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

3. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Beneficjent rozliczając dotację winien niezwłocznie na wezwanie Burmistrza Wasilkowa uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

§ 12. Burmistrz Wasilkowa prowadzi rejestr udzielonych dotacji.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 14. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis, jej przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »