reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/15 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 51a ust. 1 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310 i poz. 1607), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358 i poz. 1513), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, utworzonego uchwałą Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 16 września 2008 r. na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie.

§ 2. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/23/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 84 poz. 956 i z 2014 r. poz. 4107).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa w Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XI/65/15
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zambrowie zwany dalej "Domem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) uchwały Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Zambrowskiego prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Domu jest Zambrów, ul. Legionowa 1.

3. Dom służy wsparciem dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

4. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz korespondencji nazwy "Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie".

5. Obszar działania Domu obejmuje Powiat Zambrowski.

6. W zajęciach w Domu mogą uczestniczyć osoby pochodzące z innych powiatów i gmin po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Dom realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.

2. Zakres i poziom usług świadczonych w Domu wynika z planów wspierająco-aktywizujących dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

§ 4. Skierowanie do Domu określa w drodze decyzji administracyjnej Starosta Zambrowski lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestników określone są w wewnętrznym regulaminie Domu.

§ 6. 1. Funkcjonowaniem i bieżącą pracą Domu kieruje Dyrektor.

2. Starosta Zambrowski jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora Domu.

3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

4. W zakresie zarządzania Domem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego.

5. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu.

6. Dyrektor Domu nadzoruje całość prowadzonych przez Dom zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Powiatu Zambrowskiego i Wojewodą Podlaskim.

7. Dyrektor wobec pracowników Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

8. Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem powiatu na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Zasady gospodarki finansowej Domu regulują przepisy szczegółowe.

§ 8. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor w zakresie całokształtu działalności.

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy.

3. Nadzór nad bieżącą działalnością Domu sprawuje Starosta Zambrowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

§ 9. Zmiany w statucie Domu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama