| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Przytuły

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.:

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

2) Cyfrowego Urzędu;

3) elektronicznej skrzynki podawczej. W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC i PDF, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

§ 5. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) zaświadczenie o uczących się dzieciach,

2) zaświadczenie lub oświadczenie o osobach zamieszkałych poza granicami gminy Przytuły.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Zakrzewski


Załącznik do Uchwały Nr X/54/2015
Rady Gminy Przytuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »