reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 6/2015 Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. Nr 131, poz. 1472), zarządza się ogłoszenie statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, wpisanego do rejestru związków powiatów pod pozycją 6.

Wojewoda Podlaski


Bohdan Paszkowski


STATUT ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W celu wspólnego realizowania określonych niniejszym Statutem zadań mających charakter publiczny oraz działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), powiaty województwa podlaskiego postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego Statutu.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Tworzy się związek powiatów pod nazwą "Związek Powiatów Województwa Podlaskiego", zwany dalej "Związkiem".

§ 2. Członkami Związku są następujące Powiaty:

Augustowski, Białostocki, Bielski, Grajewski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Sejneński, Moniecki, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Wysokomazowiecki, Zambrowski.

§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Siemiatycze.

§ 4. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 5. Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody, a w zakresie spraw budżetowych - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 7. Do zadań Związku należy:

1) realizowanie projektów z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskania danych ewidencji budynków i lokali;

2) przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku na rzecz tworzenia bazy obiektów topograficznych (BDOT500), w tym przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej mapy numerycznej oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku na rzecz przekształcenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych do postaci cyfrowej;

4) informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

§ 8. Do realizacji zadań Związku, o których mowa w § 7, mogą być tworzone jednostki

organizacyjne lub zawierane umowy z innymi podmiotami.

II. Organy Związku

§ 9. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Związku;

2) Zarząd;

§ 10. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, zwane dalej "Zgromadzeniem".

§ 11. 1. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w Związku

2. Zasady reprezentacji w Związku określa Rada Powiatu w odrębną uchwałą.

§ 12. Odwołanie reprezentantów powiatów w Związku następuje w tym samym trybie jak ich wyznaczanie (wybór).

§ 13. Wystąpienie członka ze Związku powoduje jednocześnie pozbawienie przedstawicieli występującego członka wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 14. Zgromadzenie każdorazowo na posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego w ustalonym trybie:

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na funkcję

Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

3) Przeprowadzenia głosowania - tajnego,

4) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

5) Przejęcie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzenia posiedzenia od

Członka Seniora Zgromadzenia Związku.

§ 15. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

1) Ustalenie programów realizacji zadań Związku;

2) Uchwalenie planu finansowego Związku i ocena jego wykonania;

3) Decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;

4) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Związku oraz kontrolowanie jego działalności;

5) Powoływanie Komisji Rewizyjnej Związku oraz - w razie potrzeby - innych stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań;

6) Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;

7) Ustalanie wysokości składek członkowskich;

8) Zatwierdzanie kierunków działania Związku;

9) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania mienia przez Związek;

10) Dokonywanie zmian w Statucie Związku z zastrzeżeniem § 39;

11) Określenie wysokości kwoty, do której Zarząd samodzielnie może zaciągać zobowiązania finansowe;

12) Ustalenie regulaminu organizacyjnego biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku;

13) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia nowego członka Związku, wykreślenia członka Związku oraz likwidacji Związku.

§ 16. 1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.

2. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwały Zgromadzenia, w ciągu siedmiu dni od jej podjęcia.

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 17. 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków nie później niż 14 dni przed dniem Zgromadzenia.

3. Zgromadzenie może zwoływać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 członków Związku, który powinien zawierać uzasadnienie potrzeby jego zwołania oraz porządek obrad.

§ 18. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie.

3. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4. W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§ 19. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) Realizowanie zadań Związku;

2) Wykonywanie uchwał Zgromadzenia w trybie ustalonym Statutem;

3) Sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonywanie ;

4) Prowadzenie gospodarki finansowej Związku;

5) Decydowanie w sprawach majątkowych związku w zakresie i trybie określonym przez Zgromadzenie;

6) Decydowanie w sprawach Związku niezastrzeżonych przepisami prawa dla Zgromadzenia;

7) Zawieranie umów i porozumień;

8) Ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia;

9) Zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie;

10) Przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia;

11) Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych Związkowi.

§ 20. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego składu. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21. 1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Zarządu i jego biura;

2) reprezentowanie Związku na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 29.

§ 22. 1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.

  1. Biuro jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu.

III. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 23. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych spośród członków Zgromadzenia niepełniących funkcji w Zarządzie.

2. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji, ustala Zgromadzenie w formie uchwały.

§ 24. Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy:

1) Przeprowadzenie kontroli z zakresu działalności Związku, zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;

2) Opiniowanie wykonania budżetu Związku;

3) Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 25. Protokoły, wnioski i opinie Komisji wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich członków Komisji.

IV. Mienie i gospodarka Związku

§ 26. Mienie Związku stanowią w szczególności:

1) Składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości, prawa niematerialne, papiery wartościowe oraz środki finansowe nabyte lub otrzymane przez Związek;

2) Dochody z majątku Związku;

3) Dotacje, Zapisy, darowizny;

4) Składki i opłaty członkowskie.

§ 27. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne. Zasady odpłatności ustala Zgromadzenie.

§ 28. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych przepisami ustaw dla samorządu powiatowego.

§ 29. Oświadczenia woli w imieniu Związku w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

V. Zasady rozliczeń majątkowych i udziału w kosztach wspólnej działalności

§ 30. 1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazywane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w wypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez niech prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§ 31. 1. Składki członkowskie wynikające z kalkulacji kosztów sporządzonej przez Zarząd Związku(w drodze uchwały), wynoszące nie więcej niż 10 groszy rocznie na mieszkańca, są wnoszone przez członków Związku w okresach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia kwartału.

2. Składkę ustala się proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego powiatu według podanego przez GUS stanu ludności na koniec roku poprzedniego. Do czasu publikacji danych przez GUS, wnoszona składka traktowana jest jako zaliczka. Korekta składki następuje w ostatnim kwartale.

3. Za nieterminową wpłatę składek naliczane są odsetki ustawowe.

§ 32. Powiaty uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty, wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych powiatów. W szczególności powiat nie może być zobowiązany do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

§ 33. Ustala się zasady uczestniczenia członków Związku w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku:

1) Zgromadzenie podejmuje uchwalę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, która winna określać przedmiot wspólnego przedsięwzięcia, koszty jego realizacji i podział tych kosztów pomiędzy członków Związku uczestniczących w przedsięwzięciu;

2) Uchwała Zgromadzenia określona w pkt 1 stanowi dla rad powiatów, członków Związku, podstawę do odpowiedniego uwzględniania w treści uchwał budżetowych kwot wydatków przypadających na poszczególnych członków Związku na pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia;

3) Zgromadzenie podejmuje uchwałę budżetową uwzględniającą przychody i wydatki, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) Na podstawie uchwały budżetowej, o której mowa w pkt 3, Zarząd występuje do instytucji udzielającej bezzwrotnej pomocy finansowej z wnioskiem o dofinansowanie realizacji wspólnego przedsięwzięcia;

5) uchwała budżetowa podjęta zgodnie z pkt 3 stanowi dla Zarządu podstawę do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a w szczególności do dokonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakupu niezbędnych dóbr, usług i robót budowlanych;

6) po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zarząd dokonuje rozliczenia kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia i sporządza sprawozdanie, które podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały;

7) po zakończeniu realizacji wspólnego przedsięwzięcia Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przekazaniu przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia poszczególnym członkom Związku. Uchwała Zgromadzenia stanowi podstawę do protokolarnego przekazania przedmiotu wspólnego przedsięwzięcia przez Zarząd.

VI. Zasady przystępowania i występowania członków do Związku

§ 34. 1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga:

1) podjęcia przez Radę wstępującego powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku;

2) podjęcie przez Radę wstępującego powiatu uchwały o przyjęciu Statutu Związku;

3) podjęcie przez Radę wstępującego powiatu uchwały w sprawie zasad reprezentacji powiatu w Związku;

4) przedłożenia Zarządowi Związku uchwał, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, oraz pozostałych wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do rejestru związków powiatów informującego o przyjęciu nowego członka.

2. Przyjęcie nowego członka Związku wymaga przyjęcia przez Zgromadzenie uchwał:

1) o przyjęciu nowego członka;

2) o zmianie statutu.

§ 35. Wystąpienie członka ze Związku może nastąpić z co najmniej sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku budżetowego.

§ 36. Półroczne zaległości w opłaceniu składek przez członka, mogą stanowić podstawę podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o jego wykreśleniu ze Związku.

VII. Zasady likwidacji Związku

§ 37. Rozwiązanie i likwidacja Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia, na wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków Związku.

§ 38. 1. W przypadku likwidacji Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz członków Związku, proporcjonalnie do ich udziałów w majątku Związku.

2. O sprawach ujętych w ust. 1 rozstrzyga Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej powołanej przez Zgromadzenie.

VIII. Zmiany statutu

§ 39. 1. Zmiana statutu w zakresie danych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków, wymaga podjęcia uchwał przez rady powiatów członków Związku.

2. Zmiana statutu w pozostałym zakresie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia.

3. Podstawę podjęcia uchwał, o których mowa w ust. 1, stanowi uchwała Zgromadzenia w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Związku.

IX. Postanowienia końcowe

§ 40. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama