reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856, z 2014r. poz. 1794, z 2015r. poz. 266) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik do uchwały Nr XIII/94/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWO W 2016 ROKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Michałowo.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2016 roku;

2. Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Michałowo;

3. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Michałowie;

4. Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Michałowa;

5. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu
człowieka w stanie dzikim);

8. Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina zawarła
stosowną umowę.

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz za pośrednictwem Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie.

2. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz za pośrednictwem Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego,

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie,

3) Sołtysi gminy Michałowo,

4) schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,

5) służby porządkowe: Komisariat Policji w Zabłudowie, Komenda Miejska Policji w Białymstoku,

6) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,

7) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.

§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Michałowo oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Michałowo.

§ 6. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1. Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.

2. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

3. Prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;

4. Prowadzenie sterylizacji albo kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

6. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje ,,Schronisko dla bezdomnych zwierząt" Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą: Radysy 13, 12-230 Biała Piska - uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.

2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska.

§ 8. Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko, określi skutki nienależytego wykonania wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne.

§ 9. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Referat Inwestycyjno -Geodezyjny oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie poprzez:

1. Zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie,

2. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych.

§ 10. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do wskazanego gospodarstwa rolnego Pana Jana Monacha, zam. Kobylanka, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.

§ 11. 1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania dotyczące:

1) zasad przemieszczeń pomiędzy stadami,

2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni,

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia firmie celem podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej.

§ 13. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 14. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

§ 15. Usypianie ślepych miotów realizują:

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2. Gmina poprzez zlecanie podmiotom prowadzącym schronisko.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 16. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu są zabezpieczone w budżecie Gminy na 2016 rok.

§ 17. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zawieranie stosownych umów na wykonanie określonych usług z podmiotami wymienionymi w programie oraz innymi świadczącymi usługi w tym zakresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama