reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej powołuje się Młodzieżową Radę Michałowa z siedzibą w Michałowie.

2. Młodzieżowa Rada Michałowa ma charakter edukacyjny i konsultacyjny.

§ 2. Młodzieżowej Radzie Michałowa nadaje się statut określający zasady działania oraz tryb wyboru jej członków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik do Uchwały Nr XIII/98/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Michałowie.

2) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Michałowie.

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Michałowa.

4) Gminie - Gminę Michałowo

5) Szkole - należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną mającą siedzibę na

obszarze Michałowa.

5) Wyborach - należy przez to rozumieć wybory członków Młodzieżowej Rady;

6) Wyborcach - należy przez to rozumieć uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

spełniających warunki określone w § 33 niniejszego Statutu;

7) Radnych - należy przez to rozumieć członków Młodzieżowej Rady;

8) Miejskiej Komisji Wyborczej - należy przez to rozumieć Miejską Komisję Wyborczą Rady

Miejskiej w Michałowie;

9) Komisji wyborczej - należy przez to odpowiednio rozumieć Miejską Komisję Wyborczą lub

szkolną komisję wyborczą.

§ 2. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie,

zwanej dalej "Radą".

§ 3. 1. Rada jest organem samorządowym młodzieży zamieszkałej w Gminie Michałowo oraz

uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych miasta Michałowa.

2. Młodzieżowa Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i wnioskodawczym dla organów

samorządu miejskiego.

3. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Michałowie.

4. Terenem działalności jest miasto i gmina Michałowo.

5. Młodzieżowa Rada jest organem apolitycznym.

6. Do realizacji swych celów może współpracować z instytucjami i organizacjami lokalnymi,

krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz młodzieży, oraz z innymi

samorządami młodzieżowymi w kraju i za granicą.

§ 4. 1. Młodzieżowa Rada liczy 15 członków.

2. Członkowie wykonują swą pracę społecznie.

3. Kadencja Rady trwa 2 lata i liczona jest od daty wyborów.

§ 5. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią okrągłą z wizerunkiem herbu Michałowa oraz

napisem: "Młodzieżowa Rada Miejska w Michałowie".

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA RADY

§ 6. Celem działania Rady jest w szczególności:

1) Upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych

ludzi w danym środowisku.

2) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu

lokalnego.

3) Zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio

wpływających na sposób i jakość ich życia.

4) Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności

podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień.

5) Reprezentowanie całego środowiska młodzieży.

6) Działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia.

7) Kształtowanie postaw właściwych dla środowiska otwartego.

8) Działania na rzecz integracji środowisk młodzieżowych.

§ 7. Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) Opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów przekazanych do konsultacji przez Radę

Miejską, komisje Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2) Inicjowanie i koordynację działań dotyczących życia młodzieży w Gminie.

3) Delegowanie radnych na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji.

4) Występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza

z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

5) Spotkania z władzami miejskimi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie

spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży.

6) Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i

charytatywnym.

7) Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji.

8) Współpracę z samorządami szkolnymi.

9) Prowadzenie działalności informacyjno - doradczej.

10) Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności z innymi

młodzieżowymi radami.

11) Opiniowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady, prowadzenie działań upowszechniających

ideę samorządu wśród młodzieży oraz efektywne wykorzystanie uprawnień ustawowych w

odniesieniu do konsultacyjnego charakteru rady.

12) Prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie

oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego.

§ 8. Do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady należy:

1) Uchwalanie regulaminu i programu działania Młodzieżowej Rady.

2) Powoływanie komisji Młodzieżowej Rady i określenie ich zadań.

3) Wybór i odwoływanie członków prezydium, komisji rewizyjnej i członków stałych komisji

problemowych.

4) Stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady.

5) Przyjmowanie sprawozdań z działalności radnych sprawujących funkcje powierzone przez

Młodzieżową Radę.

6) Podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady.

§ 9. 1. Członkowie Rady przez cały okres swojej kadencji powinni utrzymywać stały kontakt ze swoimi

wyborcami i przedstawiać ich uwagi oraz propozycje na forum Rady.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie wyznacza spośród radnych Rady Miejskiej

opiekuna Młodzieżowej Rady.

3. Na wniosek Młodzieżowej Rady może być również wybrany przez nią mentor.

§ 10. 1. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu Gminy

Michałowo.

2. Zapotrzebowanie na środki finansowe składa Rada w terminie zgodnym z procedurą

uchwalania budżetu do Sekretarza Urzędu Miejskiego w Michałowie.

3. Wysokość środków finansowych na realizację celów ustala Rada Miejska w uchwale

budżetowej.

4. W celu zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w Statucie, Rada może

współpracować z jednostkami organizacyjnymi i osobami spoza Rady, w szczególności

korzystając z ich doradztwa oraz pomocy technicznej i wsparcia finansowego. Zasady

współpracy określa uchwała Rady.

5. Do realizacji swoich celów może pozyskiwać fundusze zewnętrzne jak i otrzymywać darowizny.

Rozdział 3.
ORGANY RADY

§ 11. 1. Rada wybiera następujące organy:

1) Prezydium Rady

2) Komisja Rewizyjna.

3) Zespoły problemowe.

2. Wybór organów Rady następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia

wyników wyborów do Rady.

§ 12. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium powoływane przez

Radę na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza.

2. Rada wybiera członków Prezydium zwykłą większością, w obecności 2/3 składu Rady, w

głosowaniu tajnym. Członkowie Prezydium wybierani są na pierwszej sesji Rady.

3. Rada może odwołać Prezydium lub członka Prezydium większością 2/3 głosów w obecności

2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1 składu Rady.

§ 13. Do zadań prezydium Młodzieżowej Rady należy:

1) Przygotowanie i przedstawianie projektów uchwał Rady.

2) Zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady.

3) Ustalanie projektu porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady.

4) Reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz.

5) Kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady.

6) Inicjowanie działań Młodzieżowej Rady.

7) Realizacja uchwał przyjętych przez Młodzieżową Radę.

8) Organizowanie prac Młodzieżowej Rady.

9) Opracowywanie planów pracy prezydium.

10) Przedstawianie Radzie Miejskiej problemów środowiska młodzieży, których rozwiązanie

przekracza możliwości samej młodzieży.

11) Koordynacja działań komisji Młodzieżowej Rady.

12) Opracowywanie planów dochodów i wydatków finansowych.

13) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację podejmowanych zadań.

14) Informowanie środków masowego przekazu o działalności Młodzieżowej Rady.

15) Opracowywanie i przedstawianie do wiadomości Rady Miejskiej - co pół roku - sprawozdania z

pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej.

§ 14. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) Kierowanie bieżącymi sprawami Rady.

2) Organizowanie pracy Prezydium.

3) Reprezentowanie Rady na zewnątrz.

4) Zwoływanie sesji Rady.

5) Przygotowywanie porządku obrad.

6) Przewodniczenie obradom.

§ 15. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) Kierowanie pracami Rady podczas nieobecności Przewodniczącego.

2) Koordynacja działań Zespołów Problemowych.

§ 16. Do kompetencji Sekretarza Rady należy:

1) Odpowiedzialność za całą dokumentację Rady.

2) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

3) Sporządzania protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 17. 1. W celu kontroli działalności Prezydium Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Rady wybranych przez Radę w

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji na

pierwszym posiedzeniu.

4. Członkowie Prezydium nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

5. Rada może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków na wniosek

Prezydium lub 1 członków Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium,

2) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Rady, w tym finansowych,

3) rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady,

4) inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

7. Komisja Rewizyjna składa Radzie raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 18. 1. Podstawą pracy Rady są Zespoły Problemowe, które powoływane są przez Radę do

zrealizowania konkretnego zadania.

2. Rada ustala uchwałą skład osobowy zespołu, zakres jego działania i termin realizacji.

3. Zespół wybiera spośród siebie przewodniczącego, który składa Radzie sprawozdanie z

działalności zespołu.

4. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia celu.

Rozdział 4.
SESJE RADY

§ 19. Rada obraduje na sesjach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, na których

rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w

statucie.

§ 20. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i

godzinę rozpoczęcia sesji, za wyjątkiem pierwszej sesji na początku każdego roku szkolnego,

którą zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.

2. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie zwołuje się sesji oraz posiedzeń komisji i zespołów

problemowych.

3. Członkowie Rady, Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Michałowa powiadamiani są o

sesji pisemnie najpóźniej w terminie 7 dni przed ustalonym terminem sesji. Zawiadomienie

oprócz danych o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad zawierać powinno porządek obrad oraz

materiały niezbędne do odbycia sesji.

4. Posiedzenia Rady są jawne.

5. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący.

§ 21. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego następującej formuły:

"otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie".

2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność

obrad. W przypadku braku kworum Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.

§ 22. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku

obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady, porządek obrad może być zmieniony.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają

porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 23. 1. Rada może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów

rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Rada może zawsze ustalić przeprowadzenie tajnego głosowania, a także ustalić konieczność

uzyskania bezwzględnej większości głosów.

§ 24. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium, komisje i co najmniej 3 radnych.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów

wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie.

§ 25. 1. Uchwała Rady powinna zawierać:

1) datę i tytuł,

2) podstawę prawną,

3) rozstrzygnięcie,

4) określenie sposobów finansowania,

5) sposób wykonania,

6) termin wejścia w życie

7) uzasadnienie.

2. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

§ 26. 1. Członkowie Rady mogą w istotnych sprawach składać interpelacje. Interpelacje składa się na

piśmie. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona pisemnie w terminie 14 dni od jej

złożenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.

2. W czasie obrad członkowie Rady mogą składać zapytania.

3. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi

na zapytania w końcowej części obrad Rady. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi

na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.

§ 27. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i

podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty

podjętych uchwał. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu.

§ 28. 1, Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej członków Rady

niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie wlicza się do żadnych z grup

głosujących "za" czy "przeciw".

2, Bezwzględna liczba głosów oznacza, że przechodzi uchwała bądź kandydatura, które uzyskały

co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i

wstrzymujących się.

§ 29. 1, W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne

uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2, W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób określony

wcześniej przez Radę dla tego głosowania.

3, Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród

radnych.

4, Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 30. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego i

sekretarza, a w razie potrzeby również przez innych członków Rady wyznaczonych przez

Przewodniczącego.

Rozdział 5.
ZASADY I TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY

§ 31. Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył 13 lat, a nie ukończył 19 lat (w roku

kalendarzowym, w którym odbywają się wybory), jest mieszkańcem Gminy Michałowo lub

uczęszcza do stacjonarnej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalanej na terenie miasta, zwanej

dalej "szkołą".

§ 32. Członkiem Rady nie może być osoba, która jest jednocześnie członkiem Młodzieżowej Rady

Powiatu Białostockiego.

§ 33. Czynne prawo wyborcze ma każdy, kto uczęszcza do szkoły, o której mowa w § 31 i ukończył

13lat.

§ 34. Wybory są równe - każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie - głosować można tylko

osobiście.

§ 35. Wybory do rady zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie. Zarządzenie

publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie i ogłaszane w

szkołach, w sposób zwyczajowo przyjęty dla każdej ze szkół.

§ 36. Miasto Michałowo dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły.

1) Okręg nr 1 - Gminny Zespół Szkół w Michałowie, ul. H. Sienkiewicza 21

a) wybieranych 8 radnych

2) Okręg nr 2 - Zespół Szkół w Michałowie, ul. H. Sienkiewicza 5

a) wybieranych 7 radnych

§ 37. 1, Wybory w szkole organizuje dyrektor wspólnie z samorządem szkolnym.

2, Samorząd szkolny przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane

pieczątką szkoły.

§ 38. 1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada komisja powołana przez samorząd szkolny.

2. W pracach komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat członka Rady.

§ 39. 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać:

1) zespoły klasowe danej szkoły,

2) koła zainteresowań działające w szkole,

3) sami zainteresowani przedstawiając poparcie minimum 10 osób czynnych wyborczo.

2. Kandydatów zgłasza się w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyborów.

3. Listę kandydatów biorących udział w wyborach ustala samorząd szkolny, po upływie terminu, o

którym mowa w ust. 2, jednak nie później niż na 10 dni przez dniem wyborów.

§ 40. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów i kończy na dzień

przed terminem wyborów.

§ 41. Wybory powinny być przeprowadzone w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia.

§ 42. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej.

§ 43. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się kolejne

wybory. Na kartach do głosowania umieszcza się tylko nazwiska tych kandydatów, którzy

uzyskali równą ilość głosów. Głosowanie odbywa się w specjalnie zorganizowanym w tym celu

lokalu wyborczym, w warunkach zapewniających dobrowolne, bez przymusu oddanie głosu.

§ 44. Protesty związane z przeprowadzeniem wyborów i ustalaniem wyników można zgłaszać do

Przewodniczącego Rady Miejskiej. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

§ 45. Niezwłocznie po przeprowadzeniu wyborów komisja wyborcza przystępuje do liczenia głosów. Z

przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przesyła

do Burmistrza Michałowa.

§ 46. 1. Na podstawie protokołów poszczególnych komisji wyborczych sporządza protokół ogólny

zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół

zawiera: liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę oddanych głosów, liczbę głosów oddanych

na poszczególnych kandydatów, nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami

okręgów wyborczych.

2. Po akceptacji przez Burmistrza Michałowa protokół zostaje przekazany Przewodniczącemu

Rady Miejskiej. Biuro Rady Miejskiej zamieszcza wyniki wyborów na tablicy ogłoszeń oraz na

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie.

§ 47. 1. W okręgu wyborczym mandaty członków Rady otrzymują osoby, które uzyskały kolejno

największą ilość głosów.

2. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z okręgu

wyborczego mandat ten pozostaje nieobsadzony. Określona w § 4 statutu liczba członków

ulega wówczas zmniejszeniu.

§ 48. 1. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek:

1) zrzeczenia się mandatu przez Radnego,

2) odwołania

3) utraty praw ucznia,

4) ukończenia szkoły, z której dany Radny kandydował, w przypadku nie podjęcia dalszej nauki w innej szkole w Michałowie,

5) śmierci,

6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego radnego środka wychowawczego lub środka poprawczego.

2. Zrzeczenie się mandatu radnego następuje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.

3. Młodzieżowa Rada, na wniosek prezydium, może odwołać radnego z powodu jego

nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej

Rady. Odwołanie radnego następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Młodzieżowej Rady.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady o osobę, która uzyskała kolejno

największą liczbę głosów w szkole, do której uczęszczał dany członek Rady (z pominięciem osób,

kończących szkolę w danym roku kalendarzowym).

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się w szkole w sytuacji braku osoby, która uzyskała kolejną

największą liczbę głosów. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia

statutu dotyczące wyborów.

6. Członkowie Rady, którzy uzyskali mandat na zasadach określonych w ust. 4 i 5 wykonują mandat

do czasu zakończenia kadencji Rady.

§ 49. Rada może ukarać naganą członka Rady w przypadku:

1) dwukrotnego opuszczenia sesji Rady bez usprawiedliwienia,

2) niewywiązywania się członka Rady z przyjętych obowiązków,

3) rażącego naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych.

§ 50. 1. Nagana, o której mowa w § 46 może być w formie:

1) pisma do dyrekcji szkoły, której uczniem jest członek Rady,

2) zawieszenia legitymacji członka Rady

2. Formę nagany, o której mowa w pkt. 1 ustala Rada w głosowaniu tajnym.

§ 51. 1. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu, na I sesji, uroczystego ślubowania o

następującej treści: "ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w

Michałowie sprawować zgodnie z prawem, godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie

dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży".

1) Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo

"ślubuję". Treść ślubowania odczytuje najstarszy wiekiem radny Młodzieżowej Rady.

2) Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w

trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

2. Radni na pierwszej sesji otrzymują legitymacje radnego.

Rozdział 6.
DZIAŁALNOŚĆ KONSULTACYJNA RADY

§ 52. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Michałowa opinii we

wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w

sprawach dotyczących młodzieży.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie

przyjętego przez Radę stanowiska.

3. Radni Młodzieżowej Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, w posiedzeniach komisji i Sesjach

Rady Miasta.

§ 53. 1. Rada Miejska oraz Burmistrz Michałowa przy podejmowaniu decyzji będą brać pod uwagę

opinie i wnioski przedstawione im przez Radę.

2. Zainteresowany organ samorządu miejskiego może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie

opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nie

przedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54. 1. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane

w następnej kadencji.

2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Młodzieżowa Rada może wnioskować o

dokonanie zmian w Statucie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama