reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1536), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 18 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) uchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwałyie obejmuje:

1) § 5 uchwały Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1536), który stanowi:

Traci moc uchwała Nr XXV/207/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.";

2) § 6 uchwały Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1536), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.";

3) § 2 uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 18 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr VII/51/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tykocinie albo w drodze inkasa.

§ 3. 1. Terminem płatności dla inkasentów określa się na 3 dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z terminami ustalonymi w § 1 ust. 1 wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna nastąpić.

2. Określa się inkasentów opłaty o której mowa w § 1, sołtysów sołectw gminy Tykocin według załącznika do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % kwot opłaty wymienionej w § 1, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 5. [1]) (pominięty).

§ 6. [2]) (pominięty).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama